Turbo Liquidatie BV

Turboliquidatie
Opheffen of ontbinden van een vennootschap via een Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Voorwaarden

 • Alleen mogelijk indien de vennootschap of stichting geen bekende baten meer heeft

Voordelen

 • Algemene Vergadering neem het besluit tot ontbinding
 • Geen procedure van ontbinding
 • Snelle en eenvoudige manier
 • Geen vereffenaar nodig
 • Goedkoop

Nadelen

 • Een groot risico voor de bestuurder persoonlijk dat als te snel of op onjuiste wijze de turboliquidatie wordt ingezet, de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor schulden van de vennootschap
 • In geval er achteraf wel baten aanwezig blijken te zijn dan kan dit tot gevolg hebben dat de vennoot nooit ontbonden is geweest
 • Een schuldeiser kan ook na de ontbinding nog het faillissement van de vennootschap aanvragen

Onze oplossingen

Wij bieden verschillende oplossingen aan:

 1. Turboliquidatie BV
 2. Liquidatie BV
 3. Eigen faillissement aanvragen
 4. Crediteurenakkoord

Turboliquidatie BV

Als de BV geen activa meer heeft dan kan mogelijk een turbo-liquidatie. Hieraan kleven wel risico's. Absolute Advocaten kan de turbo-liquidatie verzorgen voor € 350,00 exclusief BTW. Voor een BV met een (en dezelfde) aandeelhouder en bestuurder krijgt u dan tevens een risicoscan. Als er nog baten zijn dan is een turboliquidatie niet mogelijk!

Liquidatie BV

Als er nog baten zijn dan is een turboliquidatie niet mogelijk. Het liquideren van een BV betekent dat u alle activa te gelde maakt en van de opbrengst betaalt u de crediteuren. Als de opbrengst te laag is, zult u het faillissement moeten aanvragen of een crediteurenakkoord treffen. Wij kunnen u begeleiden bij de liquidatie. 

Eigen faillissement aanvragen

Als liquidatie niet mogelijk blijkt, dient het faillissement van de BV aangevraagd te worden. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

Crediteurenakkoord

Soms is een (turbo)liquidatie niet mogelijk en een faillissement onwenselijk. In dat geval kunt u een crediteurenakkoord overwegen. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen.

Neem contact op met Mr. Tessa Maters voor meer informatie en opgave van de kosten 026-3259023.

Absolute Advocaten - specialist in het ondernemingsrecht

Wat is een turboliquidatie?

Turboliquidatie is een snelle manier om een B.V., stichting of andere vennootschap te ontbinden oftewel te liquideren. Bij een turboliquidatie besluit de algemene vergadering (van aandeelhouders) tot ontbinding van de vennootschap. Door het besluit houdt de vennootschap op te bestaan. Vervolgens dient via een formulier van de Kamer van Koophandel de ontbinding te worden ingeschreven in het Handelsregister.

Bij een turboliquidatie is er geen vereffeningsfase. Dit in tegenstelling tot de gewone liquidatie.

Slechts beperkt mogelijk

Turboliquidatie is alleen mogelijk als een vennootschap geen bekende baten meer heeft. Dus als er geen activiteiten, bezittingen, liquide middelen en vorderingen meer zijn. Daarvan is niet snel sprake. Bijvoorbeeld goodwill, rekening courant vordering op de bestuurder en een (mogelijke) vordering van bestuurdersaansprakelijkheid zijn ook baten. 

Daarnaast is een groot risico voor de bestuurder persoonlijk dat als te snel of op onjuiste wijze de turboliquidatie wordt ingezet, de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor schulden van de vennootschap. Voor schuldeisers biedt dit een extra handvat om te voorkomen dat zij met lege handen blijven staan.

Het is dan ook raadzaam om vóórdat turboliquidatie wordt ingezet, te (laten) beoordelen of dit in uw situatie aan de orde kan zijn en/of welke risico´s eraan kleven.

Correct gebruik

Als een BV echt geen baten meer heeft, is turboliquidatie een goed middel en zelfs verplicht om in plaats van een faillissementsaanvraag in te zetten. In dat geval hoeft de bestuurder niet snel te vrezen voor persoonlijke aansprakelijkheid, zelfs niet als later nog een bate opkomt.

Misbruik

Misbruik van turboliquidatie komt helaas ook veel voor. Frauduleuze bedrijven laten een lege vennootschap met hoge schulden achter en de bestuurder vertrekt met de noorderzon. 

Maar ook turboliquideren veel bedrijven nadat ze eerst zoveel mogelijk schuldeisers betalen en enkele andere juist niet. Als met deze gang van zaken de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan selectieve betaling, kan dat tot zijn persoonlijke aansprakelijkheid leiden. Lees hier welke mogelijkheden schuldeisers tegen een ge(turbo)liquideerde vennootschap hebben

In de volgende gevallen moet men extra alert zijn:

 1. Selectieve betalingen
 2. Lopende verplichtingen

Selectieve betaling

Een vennootschap mag niet vlak voor de turbo liquidatie selectieve betalingen verrichten om op die manier de baten te laten verdwijnen. Er wordt selectief betaald indien bepaalde schuldeisers bewust wel worden voldaan en andere schuldeisers bewust niet, zonder dat daar een geldige reden voor is. Door de selectieve betaling wordt de gelijkheid van crediteuren op onrechtmatige wijze geschonden en worden de niet betaalde schuldeisers benadeeld.

Lopende verplichtingen

Een ander geval waarin de turbo liquidatie van een stichting, B.V. of andere vennootschap problemen kan geven, heeft te maken met doorlopende verplichtingen van de te ontbinden rechtspersoon. Een bestuurder die meewerkt aan een turbo liquidatie moet ervoor zorgen dat de lopende verplichtingen (zoals arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten) op de juiste wijze zijn beëindigd. Doet hij dit niet, dan handelt hij onrechtmatig en kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade.

Ook nadat een vennootschap is opgehouden te bestaan, zijn er nog belangrijke zaken die kunnen voorkomen.

Alsnog een faillissement

Een schuldeiser die aannemelijk maakt dat er vermoedelijk nog baten zijn, kan het faillissement van de ontbonden vennootschap via een advocaat aanvragen. Het aannemelijk maken van een bate slaagt al snel als bijvoorbeeld blijkt dat de jaarrekening niet op tijd is gedeponeerd.

Heropening van de vereffening

Iedere belanghebbende kan de rechtbank verzoeken om heropening van de vereffening als blijk is van mogelijke baten. In feite volgt dan alsnog een normale liquidatie. Alleen wordt de vereffenaar nu benoemd door de rechtbank (in plaat van de aandeelhoudersvergadering). Dit kan dan een advocaat zijn.

 

Turboliquidatie | Turbo liquidatie | Ontbinden BV | Opheffen BV | BV opheffen

Een afspraak maken