Aanzegtermijn en aanzegplicht

Aanzegplicht

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer is de werkgever verplicht, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer schriftelijk te informeren over:

  • het voornemen om het arbeidscontract al dan niet voort te zetten, en
  • de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel wordt voortgezet

 

Huurovereenkomst blijft intact

 

De aanzegplicht geldt niet bij een arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden of wanneer schriftelijk is overeengekomen dat deze arbeidsovereenkomst eindigt op een datum, die niet als een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld bij een project).

Gevolgen overtreding aanzegplicht

Schending van de aanzegplicht heeft geen invloed op het eindigen van de arbeidsovereenkomst, maar heeft tot gevolg dat de werkgever als vergoeding aan de werknemer maximaal één maand loon is verschuldigd. Bij niet tijdige aanzegging wordt dit bedrag berekend naar rato: voor iedere dag dat de werkgever te laat is met aanzeggen dient hij de werknemer een dag loon te betalen.

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, maar de werkgever niet aan de aanzegplicht heeft voldaan, dan heeft dit naast de aanzegvergoeding nog een ander gevolg. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd (maximaal één jaar) onder de vroegere voorwaarden. Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst onder gewijzigde voorwaarden voortzetten, dan is dus van belang dat hij tijdig en juist aan zijn aanzegplicht voldoet.

Aanspraak op de aanzegvergoeding

De boete geldt niet wanneer er sprake is van faillissementsurseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling. De werknemer heeft gedurende drie maanden na het ontstaan van de aanzegplicht de tijd om het verzoek in te dienen bij de rechter, hierna vervalt zijn aanspraak.

Aanzeggen in de arbeidsovereenkomst

De wet vermeldt alleen een uiterlijke termijn waartegen kan worden aangezegd. Het is mogelijk dat de aanzegging dus al eerder, bijvoorbeeld bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst, plaatsvindt. Omdat het nieuwe wetgeving betreft doet de werkgever er echter verstandig aan toch één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op de hoogte te stellen van het voornemen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of verlengen. In de praktijk zal nog moeten blijken of een aanzegging enkel en alleen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst gedaan als een rechtsgeldige aanzegging gezien kan worden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht