Beëindiging kredietovereenkomst door de bank

Voorwaarden kredietverlening

Veel ondernemers hebben een krediet bij een bank voor de financiering van hun onderneming. De voorwaarden rondom de kredietverlening worden meestal vastgelegd in een kredietovereenkomst. In de kredietovereenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de kredietlimiet, de rente en de looptijd en de beëindiging van de overeenkomst.
 

Beëindiging van de kredietovereenkomst door de bank

Bank beëindigt krediet

Vooral met de beëindiging van de overeenkomst zijn veel ondernemers in de afgelopen jaren geconfronteerd. De bank kan dan het ter beschikking gestelde krediet volledig opeisen.

De gevolgen voor een ondernemer zijn groot: er dreigt een acuut financieringsprobleem en de ondernemer heeft vaak onvoldoende middelen om het krediet ineens terug te betalen.

Onterechte opzegging

In de praktijk blijkt echter dat een bank wel eens onterecht tot opzegging van de kredietovereenkomst overgaat. De bank kan dit niet zomaar doen, de bank moet een voldoende reden hebben en de belangen van de ondernemer in acht nemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De specialisten van Absolute Advocaten hebben ervaring met en kunnen u adviseren over:

 • kredietovereenkomsten;
 • de beëindiging van de kredietovereenkomst;
 • het verzet tegen een beëindiging van een kredietovereenkomst;
 • het treffen van een regeling met de bank of een incassobureau om het krediet af te kopen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Contract tussen kredietgever en kredietnemer

De kredietovereenkomst is een overeenkomst tussen een kredietgever (vaak een bank) en een kredietnemer, op basis waarvan een geldlening ter beschikking wordt gesteld aan de kredietnemer. De kredietnemer kan dit geld aanwenden voor de financiering van bijvoorbeeld zijn onderneming. De lening moet uiteraard worden terugbetaald, meestal in vooraf overeengekomen termijnen. De kredietnemer betaalt hierover rente.

De kredietovereenkomst is geen wettelijk begrip. De wet geeft dus geen voorschriften over de inhoud, duur of beëindiging van deze overeenkomst.

Bedingen en zekerheden

In de kredietovereenkomst zal de bank vaak bedingen dat u zekerheden verstrekt. Dit biedt de bank een extra bescherming als de kredietnemer niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Voorbeelden van deze zekerheden zijn een hypotheekrecht, pandrecht, borgtocht van de ondernemer in privé of hoofdelijke aansprakelijkheid.

Zorgplicht bank

De bank is een professionele, deskundige partij die natuurlijk vaker te maken heeft met het verstrekken van kredieten. De kredietnemer/ ondernemer vaak niet. Om die reden rust er een zorgplicht op de bank jegens de kredietnemer bij het aangaan van de kredietovereenkomst. Dit houdt in dat de bank bijvoorbeeld onderzoek moet doen naar de financiële mogelijkheden van de kredietnemer/ ondernemer, informatie moet verstrekken over de voorwaarden waaronder de kredietovereenkomst wordt aangegaan en wijzen op de risico’s die de kredietovereenkomst met zich brengt.

Als de bank niet voldoet aan haar zorgplicht, dan handelt de bank onrechtmatig tegenover de kredietnemer. De bank kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de kredietnemer als gevolg daarvan ondervindt.

Beëindigen van de overeenkomst

In de kredietovereenkomst is meestal een bepaling opgenomen over de beëindiging van de overeenkomst. Een kredietovereenkomst eindigt als de overeengekomen looptijd verstrijkt (voor zover het geen doorlopend krediet is). In principe geldt dat de bank en de kredietnemer de kredietovereenkomst mogen opzeggen. In de kredietovereenkomst kunnen hieraan voorwaarden zijn verbonden, zoals een opzegtermijn, de wijze van opzegging of op welke grond de kredietovereenkomst per direct kan worden beëindigd.

Beëindiging per direct en redelijkheid en billijkheid

De Hoge Raad heeft zich ook uitgelaten over de beëindiging van de kredietovereenkomst door de bank. De bank moet hierin zorgvuldig handelen. Allereerst is het van belang om na te gaan of sprake is van een opzeggingsbevoegdheid en welke voorwaarden daaraan worden gesteld. De bank zal zich aan deze voorwaarden moeten houden. Als in de kredietovereenkomst een opzeggingsbevoegdheid staat, dan is het uitgangpunt dat de bank de kredietovereenkomst kan opzeggen.

De redelijkheid en billijkheid kan zich echter alsnog verzetten tegen een rechtsgeldige opzegging. Dat laatste brengt mee dat de beëindiging door de bank op grond van een opzeggingsbevoegdheid niet rechtsgeldig is indien gebruikmaking van die bevoegdheid, gelet op de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De belangen van de bank en van de kredietnemer zullen in een concreet geval moeten worden afgewogen. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn:

 • de duur en omvang van de kredietovereenkomst;
 • het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer;
 • of en in welke mate de kredietnemer toerekenbaar is tekortgeschoten;
 • de gehanteerde opzegtermijn;
 • de wijze van besluitvorming van de bank voorafgaand aan de opzegging;
 • of de bank door eigen gedragingen (zoals toelating van overschrijding van de kredietlimiet) verwachtingen heeft gewekt;
 • andere maatschappelijke belangen, zoals het voortbestaan van werkgelegenheid.

Aansprakelijk voor geleden schade

Als de bank de kredietovereenkomst beëindigt zonder voldoende oog te hebben voor de belangen van de kredietnemer, terwijl het belang voor de beëindiging voor de bank beperkt is, handelt de bank in strijd met haar zorgplicht. De kredietnemer kan zich dan tegen de opzegging verzetten. En de bank kan aansprakelijk zijn voor de door de kredietnemer, als gevolg van de opzegging, geleden schade. De kredietnemer staat dus niet altijd met lege handen.

Overleggen om tot een oplossing te komen

In de praktijk zien wij vaak dat banken de kredietovereenkomst opzeggen en volledige terugbetaling van het beschikbaar gestelde krediet verlangen, terwijl de kredietnemer niet in staat is (over onvoldoende middelen beschikt) om het krediet ineens en volledig terug te betalen. Onze ervaring is dat, met een goede (financiële) onderbouwing, een bank of incassobureau vaak bereid is om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Hiermee kunnen hoge (proces)kosten worden voorkomen.

Binnen Absolute Advocaten werken onze advocaten samen met een bedrijfseconoom. In de situatie dat een bank uw krediet opzegt, kan worden onderzocht of de bank de kredietovereenkomst juridisch gezien mocht opzeggen en daarnaast kan helder worden onderbouwd welke financiële mogelijkheden u wel of niet heeft om het krediet terug te betalen, dan wel welke schikkingsmogelijkheden u heeft. Op deze wijze bereiken wij voor u een optimaal resultaat.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht