Leaseauto inleveren bij functiewijziging

Inleveren van de auto

Wanneer een werknemer een andere functie gaat vervullen binnen een bedrijf dan kan het zijn dat het gebruik van een leaseauto niet langer noodzakelijk is. Wanneer de auto ook voor privédoeleinden wordt gebruikt zal een werknemer deze liever niet willen inleveren bij een functiewijziging.

Leaseauto inleveren bijeen functiewijziging

Zwaarwichtig belang

De werknemer moet in principe instemmen met de functiewijziging en met het innemen van de leaseauto. Zo niet, dan moet de werkgever daar een zwaarwichtig belang voor hebben. Dit belang wordt niet zomaar aangenomen.

Het aanbieden van een afbouwregeling kan ertoe bijdragen dat van een werknemer mag worden verwacht dat hij instemt met het innemen van de leaseauto. Ook is het zinvol om hiervoor een regeling in een arbeidsvoorwaardenreglement op te nemen, waarin bijvoorbeeld is bepaald dat een werknemer alleen in aanmerking komt voor een leaseauto als hij voor zijn functie een vastgesteld minimum aantal kilometers per jaar rijdt.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Wij kunnen voor u onder andere:

  • een leaseregeling en/of arbeidsvoorwaardenreglement opstellen;
  • de afspraken tussen u en uw werknemers over het gebruik van de leaseauto controleren;
  • het beoordelen van en adviseren over de mogelijkheid tot een functiewijziging en het innemen van een leaseauto;
  • een afbouwregeling voorstellen of beoordelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op 026-32 59 023.

Wijzigen van de arbeidsvoorwaarde

Een functiewijziging is een wijziging van een arbeidsvoorwaarde. Werkgever en werknemer komen namelijk aan het begin van de arbeidsrelatie overeen dat de werknemer een bepaalde functie uitoefent. Voor deze wijziging is in eerste instantie de instemming van de werknemer vereist. Als de werknemer niet instemt, dan zal sprake zijn van een eenzijdige wijziging, die een werkgever slechts onder strikte voorwaarden mag doorvoeren.

Initiatief werknemer

Als een werknemer zelf het initiatief neemt en vraagt om een andere functie dan hoeft de werkgever daar niet mee in te stemmen. Het is uiteraard wel een teken van goed werkgeverschap om met de werknemer te bekijken welke mogelijkheden er bestaan. Het is aan te raden hierbij wel het belang van de onderneming in de gaten te houden. Als de werknemer een functie heeft met leaseauto en de voorkeur heeft voor een functie waarbij geen leaseauto nodig is, dan is de werkgever ook niet verplicht om de leaseauto aan te bieden.

Wel een leaseautoreglement

Een leaseauto die door de werknemer ook privé wordt gebruikt, wordt vaak aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Wanneer in de leaseregeling of in een arbeidsvoorwaardenreglement is opgenomen dat de werknemer de leaseauto moet inleveren bij een (bepaalde) functiewijziging, dan is hij hieraan in beginsel gebonden.

Geen leaseautoreglement

Echter, wanneer door de werkgever niets is geregeld over het inleveren van de leaseauto bij een functiewijziging dan hoeft de werknemer de auto in principe ook niet af te staan. De werkgever die wil dat de werknemer de auto inlevert, zal de arbeidsvoorwaarde die recht geeft op het gebruik van de leaseauto moeten wijzigen of intrekken.

Wijzigen van de voorwaarden

Het innemen van de leaseauto is dus een wijziging van de arbeidsvoorwaarden en dat kan op verschillende manieren. De werkgever kan dit in onderling overleg doen met de werknemer, eventueel gelijktijdig met het overleg betreffende de functiewijziging.

De werkgever kan de arbeidsvoorwaarde zonder toestemming van de werknemer wijzigen, wanneer een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst en de werkgever aantoont dat sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. Dit wordt niet zomaar aangenomen. De belangen van de werknemer worden dan namelijk opzij geschoven. Dit zorgt met name als de werknemer de leaseauto ook privé rijdt voor problemen. Het is dan aan te raden om – ter compensatie – een afbouwregeling aan te bieden.

Bijzondere omstandigheden

Daarnaast kunnen arbeidsvoorwaarden onder zeer bijzondere omstandigheden worden gewijzigd als een onaanvaardbare situatie voor de werkgever ontstaat. Ook kan een wijziging van de arbeidsvoorwaarde worden geformuleerd als een noodzakelijk en redelijk voorstel van de werkgever, dat door de werknemer in beginsel niet mag worden geweigerd. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • de aard van de gewijzigde omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het voorstel;
  • de aard en ingrijpendheid van het voorstel;
  • het belang van de werkgever en de onderneming;
  • de positie van de werknemer;
  • het belang van de werknemer bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarde.

Uiteraard geldt bovenstaande ook wanneer de werkgever de werknemer het gebruik van de leaseauto wil ontzeggen op andere gronden (bijv. bedrijfseconomische redenen). Van belang is dat de werkgever de arbeidsvoorwaardewijziging goed beargumenteert en motiveert.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht