Arbeidsduur aanpassen

In goed overleg

Als een werkgever en een werknemers het eens zijn over een wijziging van de arbeidsduur (het aantal uren dat wordt gewerkt volgens de arbeidsovereenkomst) dan kunnen zij hiertoe de arbeidsovereenkomst wijzigen. 

Aanpassen van het aantal uren dat er gewerkt wordt

Verschillende ideeën...

Problemen ontstaan vaak wanneer een van de partijen het niet eens is met de wijziging. Voor een werkgever en voor een werknemer zijn er verschillende manieren om een wijziging van de arbeidsduur af te dwingen

Eenzijdig wijzigingsbeding

Op grond van een in de arbeidsovereenkomst opgenomen wijzigingsbeding kan een werkgever overgaan tot eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst bij 'zwaarwichtige redenen'. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van bedrijfseconomische of organisatorische veranderingen. Het is verder aan de werkgever om aan te tonen dat deze zwaarwichtige redenen aanwezig zijn.

Een wijzigingsbeding moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding

Is geen wijzigingsbeding opgenomen, dan is het voor de werkgever onder bijzondere omstandigheden toch mogelijk de arbeidsomvang eenzijdig te wijzigen. Wanneer een werkgever aan de werknemer een noodzakelijk en redelijk voorstel doet tot wijziging van de arbeidsomvang wordt in principe van de werknemer verwacht dat hij hierop positief reageert. Een werknemer die niet met het voorstel wil instemmen dient aan te tonen dat het onredelijk is van hem te verlangen dat hij met de wijziging akkoord gaat.

Bij de beoordeling hiervan wordt rekening gehouden met:

 • De aard van de gewijzigde omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het voorstel van werkgever;
 • De aard en de ingrijpendheid van het voorstel van de werkgever;
 • Het belang van de werkgever en zijn onderneming;
 • De positie van de werknemer;
 • Het belang van de werknemer bij het ongewijzigd blijven van zijn arbeidsduur.

Werknemersverzoek

Op grond van de wet flexibel werken kan de werknemer de werkgever verzoeken om aanpassing van (onder andere) zijn arbeidsduur. Voorwaarde is dat de werknemer ten minste 26 weken voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in dienst is bij de werkgever, behoudens onvoorziene omstandigheden. Andere voorwaarden zijn:

 • Bij de werkgever moeten tenminste 10 werknemers werkzaam zijn;
 • Het verzoek om aanpassing dient ten minste twee maanden vóór de beoogde ingangsdatum schriftelijk te worden ingediend bij de werkgever, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • In dat verzoek dient het tijdstip van ingang en de gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur te zijn opgenomen;
 • De werknemer kan na een jaar na de afwijzing of inwilliging van het verzoek opnieuw een verzoek indienen bij de werkgever;
 • De werkgever kan het verzoek alleen weigeren indien er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten;
 • De werkgever moet uiterlijk een maand vóór ingangsdatum op het verzoek beslissen;
 • Reageert de werkgever niet of niet tijdig op het verzoek van werknemer tot aanpassing van zijn arbeidsduur, dan is de arbeidsduur aangepast conform het verzoek van de werknemer.

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht