Intrekking aanbod tot verlenging leidt tot niet-nakoming aanzegverplichting

Wijziging aanzegging?

Steeds vaker is de vraag gerezen of een werkgever een eenmaal (tijdig) gedane aanzegging later nog kan wijzigen en welke gevolgen dit dan heeft voor de aanzegvergoeding. Stel dat een werkgever tijdig heeft aangezegd, dus één maand voor de einddatum, maar door omstandigheden deze aanzegging wil wijzigen, kan de werkgever dit ook nog binnen die maand voor de einddatum doen? Of is de werkgever dan de aanzegvergoeding verschuldigd? De kantonrechter Eindhoven heeft deze vraag voorgelegd gekregen.

Terug willen komen op een toezegging?

Gevolgen uitspraak

In genoemde uitspraak was sprake van een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst, dat werd ingetrokken. Het intrekken van een aanbod kan alleen zolang de werkneemster het aanbod (nog) niet heeft aanvaard. Gezien deze uitspraak, is het aan te raden om een verlenging van de arbeidsovereenkomst tijdig met uw werknemer te bespreken. Mocht u namelijk geen overeenstemming bereiken over de arbeidsvoorwaarden, dan zult u de maand vóór de einddatum mogelijk nodig hebben om de aanzegging te wijzigen en een aanzegvergoeding te voorkomen.

Het is de vraag of het oordeel van de kantonrechter gelijk zou blijven als de situatie andersom was geweest, dus als de werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst aanzegt, maar dit later wijzigt en alsnog een aanbod doet om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Dit ligt wel in de lijn der verwachting. De achterliggende gedachte van de aanzegverplichting is immers om de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden, ongeacht of het gaat om een voortzetting of het eindigen van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot

In de wetsgeschiedenis is aangegeven dat een werkgever al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de aanzegverplichting kan voldoen. Dit kan door in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk op te nemen dat deze na afloop van de bepaalde tijd niet wordt voortgezet (aanzegging).

Mocht de arbeidsovereenkomst vervolgens alsnog worden verlengd, dan moet dit alsnog uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangezegd. Zo niet, dan zal de werknemer recht hebben op een aanzegvergoeding. Dat de aanzegging éénmaal tijdig is nagekomen, vrijwaart de werkgever niet van de aanzegvergoeding.

De casus

Een werkneemster was in dienst bij werkgever van 10 november 2014 tot 9 november 2015. De werkgever heeft werkneemster begin oktober 2015 (tijdig) een aanbod gedaan tot verlenging van de arbeidsovereenkomst. Voordat de werkneemster dit aanbod had aanvaard, heeft zij zich ziek gemeld en is zij niet meer verschenen op het werk. De werkgever heeft het aanbod vervolgens ingetrokken en werkneemster op 23 oktober 2015 (2 weken vóór de einddatum van de arbeidsovereenkomst) medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. De arbeidsovereenkomst eindigde per 9 november 2015 van rechtswege. De werkneemster vordert in rechte betaling van de aanzegvergoeding (naar rato), omdat de werkgever de aanzegverplichting niet tijdig is nagekomen.

De werkgever betwist uiteraard dat hij een aanzegvergoeding verschuldigd is. De werkgever stelt dat hij tijdig heeft aangezegd, maar dat het de werkneemster zelf is geweest die de arbeidsovereenkomst niet wilde verlengen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt de werkneemster in het gelijk. Uit niets bleek dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst uiteindelijk niet te verlengen bij de werkneemster lag. De kantonrechter oordeelt:

“Ook in het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst aanvankelijk wenst voort te zetten doch dit niet daadwerkelijk leidt tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst dan dient de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdig te worden aangezegd door de werkgever.”

Kortom, ook als de aanzegverplichting in eerste instantie tijdig is nagekomen, dan vrijwaart dit de werkgever niet van het betalen van de aanzegvergoeding bij een latere, niet tijdige, wijziging van de aanzegging. In deze zaak had de gewijzigde aanzegging de werkneemster op 23 oktober 2015 bereikt, terwijl de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigde op 9 november 2015. De werkgever is aan de werkneemster de aanzegvergoeding verschuldigd, naar rato, ter grootte van een half maandloon.

Eén maand voor einde arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2015 rust op de werkgever een aanzegverplichting bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

  1. De werkgever moet de werknemer; 
  2. uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt;
  3. schriftelijk informeren;
  4. over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; 
  5. én, bij voortzetting, over de arbeidsvoorwaarden.

Gevolgen niet voldoen aan verplichting

Als de werkgever niet of niet tijdig voldoet aan de aanzegverplichting, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één maandloon.

De verplichting geldt niet altijd

De aanzegverplichting geldt niet als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden of als de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld (bijv. in geval van vervanging bij ziekte).


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht