Aandeelhoudersaansprakelijkheid

Wanneer is hier sprake van?

Aansprakelijkheid aandeelhouders: Een aandeelhouder die onrechtmatig handelt jegens een schuldeiser kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt. 

Als aandeelhouder aansprakelijk gesteld?

Voorbeelden

Aan aandeelhoudersaansprakelijkheid kan gedacht worden bij een aandeelhouder die zijn aandelen in de vennootschap overdraagt aan een dubieuze partij waardoor de schuldeisers van de vennootschap structureel onbetaald blijven. Een ander voorbeeld is wanneer een aandeelhouder een financiering ten behoeve van de vennootschap beëindigt zonder zich de belangen van de schuldeisers van de vennootschap aan te trekken waardoor deze willens en wetens worden benadeeld.

Onze diensten

Absolute Advocaten is gespecialiseerd in deze problematiek. Bent u als aandeelhouder (of als bestuurder) aansprakelijk gesteld dan kunnen wij u adviseren en bijstaan betreffende alle facetten. Ook indien u een vordering op een vennootschap heeft en de bestuurder of aandeelhouder wellicht aansprakelijk is, kunnen wij u van advies voorzien.

Aandeelhouders in beginsel niet aansprakelijk

In beginsel is een aandeelhouder niet aansprakelijk jegens de crediteuren van de vennootschap. Een aandeelhouder kan wettelijk gezien hoogstens de waarde van zijn aandelen kwijtraken als de vennootschap failleert of wordt geliquideerd. De specifieke regels voor de aansprakelijkheid van bestuurders, zowel in als buiten faillissement, zijn niet van toepassing op de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder zelf onrechtmatig handelt jegens een schuldeiser kan deze persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt. Hierbij kan gedacht worden aan een aandeelhouder die zijn aandelen in de vennootschap overdraagt aan een dubieuze partij, waardoor de schuldeisers van de vennootschap structureel onbetaald blijven. De aandeelhouder heeft dan willens en wetens het risico genomen dat de vennootschap na de overdracht van de aandelen haar verplichtingen jegens de schuldeisers niet meer kon nakomen. Voorts kan gedacht worden aan een aandeelhouder die een financiering ten behoeve van de vennootschap beëindigt zonder zich de belangen van de schuldeisers van de vennootschap aan te trekken, waardoor deze willens en wetens worden benadeeld.

Aansprakelijkheid aandeelhouders voor schulden vennootschap

Een aandeelhouder kan zich niet zomaar distantiëren van het handelen van de vennootschap. Of in een specifieke situatie van aandeelhoudersaansprakelijkheid sprake is, hangt steeds af van alle omstandigheden van het geval. Uit de jurisprudentie volgt dat aansprakelijkheid van een aandeelhouder ook op de loer ligt in de volgende situaties:

  • het selectief betalen van de schuldeisers van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden;
  • het nemen van een onrechtmatig besluit tot dividenduitkering;
  • indien ten onrechte een schijn van kredietwaardigheid wordt gewekt bij de schuldeisers van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden;
  • het doorzetten van verliesgevende activiteiten met de wetenschap dat schuldeisers benadeeld zullen worden;
  • het bewust toestaan van onrechtmatige handelingen verricht door de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden.

De aandeelhouder is de feitelijk bestuurder

Een aandeelhouder kan tevens persoonlijk aansprakelijk zijn indien hij zich gedraagt als feitelijk bestuurder, zonder als formeel bestuurder of procuratiehouder ingeschreven te staan.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat, wil er sprake zijn van feitelijk beleidsbepaler als ware de aandeelhouder bestuurder, er een directe bemoeienis met het bestuur moet zijn en het bestuur feitelijk terzijde moet zijn gesteld. Het is ook voldoende indien de aandeelhouder samen met het bestuur het beleid heeft bepaald. Het gaat er om dat de feitelijk beleidsbepaler rechtstreeks bemoeienis heeft met het bepalen van het beleid en op deze manier de bestuursmacht naar zich toe trekt. Van feitelijk leidinggeven is in ieder geval sprake indien de aandeelhouder aan de formele bestuurder zijn wil oplegt en de bestuurder daarmee terzijde stelt.

403-verklaring

Bij de 403-verklaring gaat het om een “vrijwillige” aansprakelijkheid. Hierbij dient de aandeelhouder een vennootschap te zijn. Deze aandeelhouder geeft dan een 403-verklaring af. Indien er een 403-verklaring is afgegeven dan is dit te vinden in het handelsregister bij de betreffende vennootschap waarvoor de verklaring is afgegeven. Het voordeel voor de aandeelhouder is dat de financiële cijfers van de vennootschappen waarin de aandelen worden gehouden worden geïntegreerd in de jaarrekening van de aandeelhouder. Het gevolg is echter ook dat de aandeelhouder dan aansprakelijk wordt voor alle schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die door de vennootschap(pen) waarvoor de 403 verklaring geldt zijn aangegaan.

Uitkeringstoets

Tenslotte is er een soort beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders ingevolge de uitkeringstoets zoals deze is opgenomen in de wet sinds de invoering van de Flex-BV. De uitkeringstest houdt kort gezegd in dat er geen dividenduitkering mag worden gedaan indien de vennootschap daardoor haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen. Het bestuur moet dit beoordelen en haar goedkeuring geven aan de dividenduitkering. De aandeelhouder die een uitkering heeft ontvangen in strijd met de uitkeringstoets of zonder dat het bestuur haar goedkeuring heeft verleend, kan gehouden worden het ontvangen bedrag terug te betalen. In dit verband is er geen sprake van echte aansprakelijkheid, maar van een verplichting tot terugbetaling.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht