Vonnis executeren in het buitenland

Ten uitvoer leggen buiten Nederland

Wanneer er een procedure in Nederland wordt gevoerd en er een vonnis wordt gewezen, dan kan het zijn dat dit vonnis in het buitenland moet worden geëxecuteerd (ten uitvoer gelegd). Binnen Europa zijn hiervoor regels opgesteld, waardoor het executeren in het buitenland van een in Nederland gewezen vonnis relatief snel kan gebeuren.

Een Nederlands vonnis in het buitenland uitvoeren

Kies de juiste procedure

Ondanks dat getracht is om eenvoudige procedures in het leven te roepen om een vonnis in het buitenland te executeren of op eenvoudige wijze vorderingen voldaan te krijgen vanuit het buitenland, is het wel zaak dat de juiste procedure wordt gekozen. Voorts zitten er nogal wat haken en ogen aan deze procedures.

Europees Betalingsbevel

Let erop dat bij niet-betwiste geldvorderingen (incasso) er een andere mogelijkheid is om uw vordering voldaan te krijgen als de schuldenaar in het buitenland woont. Zie daarvoor het deel “Europees Betalingsbevel”.

Wat kunnen wij voor u doen

Belangrijk is de juiste procedure te kiezen. Schakel daarom altijd een advocaat in voor dergelijke procedures. Zo wordt voorkomen dat er kostbare tijd en geld wordt verspild. Voor advies of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met Absolute Advocaten opnemen.

Vonnis gewezen voor of na 10 januari 2015

Nederlands vonnis in Italië uitvoeren

Om te kunnen beoordelen hoe een Nederlands vonnis in het buitenland moet worden geëxecuteerd dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen:

  • vonnissen die zijn gewezen voor 10 januari 2015; en
  • vonnissen die gewezen zijn na 10 januari 2015.

Waar in dit artikel gesproken wordt over vonnissen, worden vonnissen in burgerlijke en handelszaken bedoeld. Het gaat dan om civiele procedures, zoals een vonnis waarbij een schadevergoeding wordt toegewezen. Vonnissen die bijvoorbeeld zien op faillissementen, fiscale zaken, strafrechtelijke zaken, huwelijksvermogensrecht en erfenissen vallen hier niet onder.

Vonnissen voor 10 januari 2015

Indien het vonnis is gewezen voor 10 januari 2015, dan is de “oude” EEX-verordening van toepassing. Deze verordening wordt ook wel Brussel I genoemd. Deze verordening zorgt ervoor dat een in Nederland gewezen vonnis automatisch in een ander land wordt erkend.

Wil men echter het vonnis executeren (ten uitvoer leggen) dan moet aan de rechter verlof worden gevraagd om het vonnis te executeren. Dit heet een exequaturprocedure.

Bij het vragen om een exequatur moet aan verschillende eisen worden voldaan. Het is raadzaam om hier een advocaat voor in te schakelen. Ook het verzoek om een buitenlands vonnis in Nederland te mogen executeren kan worden ingediend door een advocaat.

Indien aan alle formaliteiten is voldaan, dan verklaart de rechter het vonnis uitvoerbaar. Het vonnis geldt dan als een executoriale titel naar het recht van het betreffende land en kan daar ten uitvoer worden gelegd. Let er op dat de daadwerkelijke executie van het vonnis wel naar het recht van het betreffende land dient te geschieden. Meestal wordt het vonnis naar een deurwaarder in het betreffende land gestuurd voor executie.

Vonnissen na 10 januari 2015

Voor vonnissen gewezen na 10 januari 2015 geldt de nieuwe EEX-verordening. Ook wel Brussel I-bis genoemd. Grootste verandering is dat bij Brussel I-bis de exequaturprocedure is afgeschaft. Het vragen om verlof (exequatur) is dus niet meer nodig.

Het is wel vereist om een “certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke- en handelszaken” te vragen. Dit kan direct in de Nederlandse procedure gebeuren, maar kan ook achteraf gevraagd worden aan de rechtbank die het vonnis heeft gewezen. Indien vooraf al duidelijk is dat er in het buitenland geëxecuteerd dient te worden, is het raadzaam direct een dergelijk certificaat te vragen.

Wordt het certificaat verstrekt dan kan het vonnis in de andere EU-lidstaat geëxecuteerd worden. Ook dan geldt weer dat de executie conform de in dat land geldende regels dient te geschieden. Ook voor vonnissen na 10 januari 2015 is het sterk aan te bevelen om een advocaat in te schakelen. Dit om tijdsverlies te voorkomen en direct de juiste wegen te kunnen bewandelen.

Weigeren van uitvoering buitenlands vonnis

Brussel I en Brussel I-bis bevatten beide een aantal gronden waarop de executie van een buitenlands vonnis geweigerd mag worden. Het verzoek voor weigering dient te worden gedaan door degene waartegen executie plaatsvindt. De gronden zijn:

  1. kennelijke strijd met de openbare orde van de betreffende EU-lidstaat;
  2. ontijdige of onzorgvuldige procesinleiding (dagvaarden);
  3. onverenigbaarheid met een tussen dezelfde partijen in de betreffende EU-lidstaat gegeven beslissing;
  4. strijdigheid met de bevoegdheidsregels als de verweerder (gedaagde) een consument, verzekerde of werknemer is.

Belang zorgvuldig handelen

Uit het voorgaande blijkt dat het al aan het begin van de procedure, welke procedure uiteindelijk tot het vonnis leidt dat geëxecuteerd dient te worden, van belang is dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Dit om te voorkomen dat executie niet mogelijk is of dat kostbare tijd wordt verspild. Het is aan te raden hierin zorgvuldig te zijn.

Niet betwiste geldvorderingen (incasso)

Incasso van een vordering in Duitsland

Bij niet-betwiste geldvorderingen gaat het om vorderingen waarvan de schuldenaar niet betwist dat hij ze moet betalen, maar bijvoorbeeld slechts aangeeft dat hij dit niet kan of in het geheel niks laat weten.

Voor dit soort vorderingen is er de procedure van het Europees Betalingsbevel. Deze procedure is in het leven geroepen om een eenvoudige en goedkope methode te bieden om schuldenaren tot betaling te bewegen.

De procedure

De procedure is als volgt:

  1. er dient een standaardformulier te worden ingevuld door de schuldeiser;
  2. het formulier wordt ingediend bij de bevoegde rechtbank;
  3. indien het verzoek wordt ingewilligd, stuurt de betreffende rechtbank een formulier aan de schuldenaar waarbij deze 30 dagen krijgt om te reageren of te betalen;
  4. als de schuldenaar niet reageert, dan vaardigt de rechter het Europees Betalingsbevel uit (reageert hij wel en voert de schuldenaar verweer, dan wordt men verwezen naar een normale gerechtelijke procedure).

Het formulier moet worden ingevuld in de taal van het gerecht dat wordt aangezocht. Gaat men naar de Italiaanse rechter dan zal het formulier ingevuld moeten worden in het Italiaans.

Het Europees Betalingsbevel is een executoriale titel, net zoals een gerechtelijk vonnis, in alle EU-Lidstaten (Denemarken uitgezonderd).

Schakel een gespecialiseerde advocaat in

Ondanks de eenvoud van de procedure is het ook hier aan te raden om een advocaat in te schakelen. In het formulier zijn bijvoorbeeld meer dan 25 contracten opgenomen waarop de vordering gebaseerd kan zijn. Iemand die geen jurist is, kan snel de verkeerde keuze maken en dan is er het risico dat het Europees Betalingsbevel niet wordt uitgevaardigd. Ook is het van groot belang dat het formulier dat aan de schuldenaar wordt gestuurd (stap 3) op de juiste wijze wordt betekend. Om het nog ingewikkelder te maken: indien de betekening plaats moet vinden in een ander land dan waar de betreffende rechter is gevestigd, dan is ook de Europese Betekeningsverordening van toepassing. Is er niet juist betekend dan wordt het Europees Betalingsbevel na de 30 dagen niet verstrekt.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht