Executoriale verkoop

Doel is om de schuld te voldoen

Een executoriale verkoop is een openbare verkoop van goederen van een schuldenaar om met de opbrengst diens schuld te kunnen voldoen. Indien een schuldeiser een executoriale titel heeft verkregen, kan deze de goederen waarop het executoriaal beslag rust openbaar laten verkopen.

Openbare veiling

Executoriaal beslag en executoriale titel

Een schuldeiser wil natuurlijk dat zijn vordering wordt voldaan door de schuldenaar. Het kan voorkomen dat de schuldenaar niet vrijwillig voldoet. Een gang naar de rechter is dan noodzakelijk. Het vonnis dat uiteindelijk wordt verkregen is een executoriale titel. Met deze executoriale titel kan executoriaal beslag worden gelegd door de deurwaarder. Deze zal eerst het vonnis (de executoriale titel) aan de schuldenaar moeten betekenen, waarna de schuldenaar een termijn van twee dagen wordt gegeven om alsnog aan het vonnis te voldoen. Voldoet de schuldenaar hier niet aan, dan kan de deurwaarder executoriaal beslag leggen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Indien u te maken heeft met een executoriale verkoop kan Absolute Advocaten u bijstaan en van advies voorzien. Ook wanneer u als schuldeiser een executoriale titel wil verkrijgen bij de rechter, of juist als schuldenaar verweer wil voeren tegen de vordering van de schuldeiser om te voorkomen dat de schuldeiser een executoriale titel verkrijgt, kan Absolute Advocaten u hierbij van dienst zijn. Voor advies kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Executoriale titel geldlening

Wanneer een geldlening is vastgelegd in een notariële akte, dan is de notariële akte een executoriale titel en is een gang naar de rechter niet vereist. Er kan direct executoriaal beslag worden gelegd.

Van conservatoir beslag naar executoriaal beslag

Het is mogelijk om voorafgaand aan een procedure conservatoir beslag te leggen. Dit is een beslag dat wordt gelegd om te voorkomen dat eventuele verhaalsobjecten na een procedure zijn verdwenen. Wordt er conservatoir beslag gelegd en wordt de schuldenaar bij vonnis veroordeeld om te betalen, dan wordt het conservatoir beslag van rechtswege omgezet in een executoriaal beslag.

Verhaalsobjecten

Zowel conservatoir als executoriaal beslag kan op alle goederen worden gelegd. Er zijn zowel roerende als onroerende goederen. Bij roerende goederen gaat het om inboedel, auto’s, boten, aandelen en bankrekeningen. Bij onroerende goederen gaat het om huizen of de grond waar deze op gebouwd kunnen worden.

Deurwaarder legt beslag

De deurwaarder zal bij het leggen van het beslag, of uiterlijk drie dagen daarna, duidelijk omschrijven op welke goederen hij beslag legt. Dit wordt vastgelegd in een proces/verbaal oftewel exploot. Dit exploot (proces-verbaal) wordt aan de beslagene (de schuldenaar) betekend.

De openbare verkoop

Tegelijk met het exploot, zal de deurwaarder mededelen wanneer de goederen openbaar worden verkocht. Belangrijk is dat de goederen niet eerder dan na 4 weken nadat het exploot is uitgebracht mogen worden verkocht.

Uiteindelijk zal de verkoop in het openbaar plaatsvinden op de door de deurwaarder aangewezen plaats. In beginsel geschiedt de verkoop bij opbod. Het is ook mogelijk om de verkoop te doen plaatsvinden bij opbod gevolgd door afmijning. De deurwaarder is vervolgens verantwoordelijk voor de verdeling van de opbrengst en zal daaruit eerst de kosten van de executie voldoen en vervolgens de schuldeiser(s) die beslag heeft (hebben) gelegd.

Executiebeslag

Voor de openbare verkoop (veiling) van onroerende goederen gelden andere voorwaarden. De wijze waarop het executoriale beslag wordt gelegd, is, in grote lijnen, hetzelfde als bij roerende goederen.

Inschrijving in kadaster en melding hypotheekhouders

Vervolgens zal het exploot van inbeslagneming worden ingeschreven in het openbare register dat gehouden wordt door het kadaster. Dit proces-verbaal wordt na de inschrijving aan de schuldenaar betekend.

Het beslag wordt ook betekend aan eventuele hypotheekhouders. De hypotheekhouder kan dan binnen twee weken aangeven of deze de executie (verkoop) wil overnemen. De executie geschiedt dan verder door deze hypotheekhouder.

Openbare verkoop door een notaris

De verkoop van de onroerende zaak geschiedt ten overstaan van een bevoegde notaris. Het is ook de notaris die de datum en tijdstip van de verkoop zal vaststellen. De daadwerkelijke verkoop kan pas plaatsvinden na 30 dagen nadat de verkoop door aanplakking volgens plaatselijk gebruik (affiches) en door aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad bekend is gemaakt. De notaris stelt ook de veilingvoorwaarden vast. De verkoop geschiedt vervolgens in het openbaar, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning.

Onderhandse verkoop

Het kan ook voorkomen dat een hypotheekhouder (bijvoorbeeld de bank) de woning openbaar verkoopt. In dat geval gelden er iets andere regels. Bij executie door een hypotheekhouder kunnen er onderhandse biedingen bij de notaris worden gedaan. Wordt er overeenstemming bereikt tussen de executant (de hypotheekhouder/bank) en de bieder, dan kan tot één week voor de openbare verkoop een verzoek worden gedaan bij de voorzieningenrechter om de verkoop onderhands te doen plaatsvinden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht