Burenruzie

Het hebben van buren kan heel gezellig zijn en ook handig wanneer u hulp nodig heeft. Maar het kan ook tot irritaties leiden wanneer u, zoals vaak voorkomt in Nederland, dicht op elkaar woont. Denk aan planten of takken die in uw tuin hangen of geluidsoverlast, het kunnen allemaal irritaties zijn die zelfs tot een heftige burenruzie kunnen leiden. In dit artikel worden vijf veel voorkomende burengeschillen behandeld, inclusief tips om te voorkomen dat een burengeschil ontstaat.

Vijf veel voorkomende burengeschillen

Ongewenste schaduw door een boom

Een veel voorkomende burenergernis is ongewenste schaduw door een boom. Voor het planten van een boom gelden echter regels waar lang niet altijd aan is voldaan. De boom moet namelijk minimaal twee meter van de erfgrens, de grens tussen uw grond en die van de buren, geplant worden. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel.

De boom is niet hoger dan de schutting die ertussen staat

Als er een schutting of een andere ondoorzichtige erfafscheiding op de erfgrens staat en de boom komt hier niet bovenuit, dan mag de boom wel dichter dan twee meter van de erfgrens worden geplant.

De buren hebben toestemming gegeven

U kunt ook met uw buren afspraken maken over de afstand van de boom tot de erfgrens. Deze afspraken kunt u wel het beste op papier zetten, zodat u later kunt bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Indien de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven, moet dit opgenomen zijn in een notariële akte en bij het Kadaster ingeschreven zijn.

Het gaat om openbare bomen

Voor bomen die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan, geldt de regel voor de verplichte afstand niet. Een gemeenteboom mag bijvoorbeeld dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

De gemeente heeft andere regels bepaald

De gemeente kan in een verordening, de regels van de gemeente, vastleggen dat de boom toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden.

Er is sprake van verjaring

Als de boom er meer dan 20 jaar staat, dan is er sprake van verjaring. Dit betekent dat het recht om te vragen om de boom weg te halen wanneer deze op minder dan twee meter afstand van de erfgrens staat, 'verjaard' is. In sommige gevallen is de verjaringstermijn 10 jaar, in dat geval moet bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de boom op die plek te zetten, zoals met de inschrijving in het Kadaster. Het recht om in dat geval de boom binnen 'het verboden gebied' te laten staan, wordt erfdienstbaarheid genoemd.

Samenvatting bomen

Het burenrecht zegt over de erfafscheiding dat een boom minimaal 2 meter van de erfafscheiding moet staan, tenzij:

 • de boom niet hoger is dan de schutting die er tussen staat;
 • de buren toestemming hebben gegeven om de boom dichterbij te planten;
 • het om een openbare boom gaat;
 • de gemeente anders heeft bepaald in een verordening;
 • er sprake is van verjaring.

In deze gevallen mag de boom volgens het burenrecht wel binnen 2 meter van de erfafscheiding staan.

Overhangende takken

Een boom kan dan wel volgens de eis van twee meter of meer vanaf de erfgrens worden geplant, maar de takken van de boom kunnen alsnog over de schutting gaan hangen. Dit kan ook gebeuren met een heg. Mocht dit het geval zijn en u ondervindt hier hinder van, dan wordt geadviseerd de volgende stappen te nemen.

Aan de buren vragen

Vraag allereerst netjes aan de buren of zij de overhangende takken willen snoeien. Als zij alleen via uw grond de takken kunnen snoeien, dan hebben ze het recht om op uw grond te komen.

Een brief aan de buren sturen

Mochten de buren geen actie ondernemen nadat u dit hebt gevraagd, dan kunt u dit nogmaals schriftelijk vragen. Geef een redelijke termijn aan waarbinnen dit moet gebeuren (bijvoorbeeld zes weken) en geef ook aan dat u anders zelf de takken weghaalt.

Takken zelf weghalen

Mocht er wederom niet worden gereageerd op uw brief, dan mag u alles boven uw grond zelf wegknippen. Indien een heg precies op de erfgrens staat, dan mag u de heg aan uw kant snoeien, zolang de heg er geen schade van ondervindt. Doorschietende wortels van een boom van uw buren mag u verwijderen zonder eerst te vragen of ze het zelf willen doen.

Samenvatting overhangende takken

Deze kunt u als volgt weg (laten) halen:

 • Vraag de buren of ze de overhangende takken weghalen;
 • Stuur een brief naar de buren als ze geen actie ondernemen;
 • Geef daarbij aan binnen welke termijn en dat u anders zelf gaat snoeien;
 • Haal de takken zelf weg als er nog steeds niet gereageerd wordt. Alles wat aan uw kant van de erfafscheiding groeit, mag u volgens het burenrecht snoeien.

Doorschietende wortels van een boom mag u verwijderen zonder overleg.

Schutting over de erfgrens

Of een schutting over de erfgrens staat, is vaak niet zo eenvoudig te bepalen. Tekeningen van het Kadaster kunnen hierbij helpen (de kadastrale grens is in principe gelijk aan de erfgrens). Zo'n tekening is vaak opgenomen in een taxatierapport van uw woning. Indien deze tekening geen duidelijkheid biedt, kunt u het Kadaster verzoeken om de erfgrens te laten bepalen met een landmeter. Ook hier kan sprake zijn van verjaring, indien uw buren het betreffende stuk grond 10 jaar (te goeder trouw) of 20 jaar (te kwader trouw) in het bezit hebben gehad dan wordt deze automatisch eigenaar van 'uw' grond. Het is verstandig om bij de koop van een woning de exacte ligging van de erfgrens te onderzoeken.

Samenvatting schutting over de erfafscheiding:

 • Bekijk de tekening van het kadaster;
 • Verzoek het kadaster de erfafscheiding met een landmeter te bepalen. Dit is echter niet mogelijk wanneer het eigendomsrecht verjaard is.

Recht van overpad / erfdienstbaarheid

Er zijn situaties waarbij mensen alleen via het terrein van de buren hun achtertuin of schuur kunnen bereiken. Dit kan zijn vastgelegd in een ‘recht van overpad’ of ‘erfdienstbaarheid’, wat betekent dat mensen het recht hebben over de grond van hun buren te lopen. De erfdienstbaarheid is vastgelegd in een notariële akte of ontstaat door verjaring (20 jaar). Hierbij is het belangrijk dat de buren ongehinderd van dat recht gebruik kunnen maken. Het pad mag niet afgesloten worden met schutting of struiken en de buren moeten op hun beurt zo min mogelijk overlast veroorzaken en indien nodig het pad onderhouden. Het recht is aan de grond verbonden, dus wanneer u of de buren verhuizen dan blijft het recht (in de regel) bestaan.

Samenvatting recht van overpad / erfdienstbaarheid

Wanneer mensen het recht hebben verworven, middels een notariële akte of door verjaring, om over de grond van hun buren naar hun schuur of achtertuin te lopen, kan dit ook tot een burengeschil leiden. Buren (ver)hinderen het voetpad te gebruiken, is verboden. De buren mogen op hun beurt geen overlast veroorzaken en moeten het pad in onderling overleg netjes houden.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is ook een veel voorkomende reden voor een burenruzie. Dit kan komen door te harde muziek, maar ook het geblaf van honden, kinderen die schreeuwen of deuren en ramen die te hard dicht worden gedaan.

Mocht u te maken hebben met geluidsoverlast, dan kunt u het beste eerst naar de betreffende buren gaan om hierover te praten. Het kan namelijk zijn dat ze er zelf helemaal geen erg in hebben en op deze manier kunt u bijvoorbeeld ook duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld de tijdstippen of het aanbrengen van geluidsisolatie.

Mocht dit niet helpen, dan kunt u laten uitzoeken of er sprake is van onrechtmatige hinder. Spreek de buren hierop aan en start indien nodig een rechtszaak via uw rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat.

Samenvatting geluidsoverlast

 • Praat over uw irritaties met de buren en maak afspraken over hoe de overlast aangepakt kan worden;
 • Helpt dit niet, laat dan uitzoeken door uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat ( zie ook vrije advocaatkeuze) of er sprake is van onrechtmatige overlast. In dat geval kunt u uw buren hierop aanspreken en indien nodig een rechtszaak starten.

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen?

Absolute Advocaten heeft specialisten die u kunnen adviseren omtrent een burengeschil en bijstaan in een procedure. Voor vragen kunt u ons bereiken op: 026-3259023


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht