Beëindigen huurcontract winkel of horecalocatie

Winkelruimte en horecalocatie

Huurt of verhuurt u een winkelruimte, horecalocatie of een andere 290-bedrijfsruimte en wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Hieronder leest u of u de overeenkomst kunt beëindigen en hoe u dat kunt doen.

Beëindiging van het huurcontract

Er zijn drie mogelijkheden voor het beëindigen van de huurovereenkomst:

  • beëindigen met wederzijds goedvinden;
  • ontbinding van een huurovereenkomst wanneer een partij tekortschiet in de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst;
  • eenzijdige opzegging door huurder of verhuurder.

Absolute Advocaten helpt u verder

Het opzeggen van een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte is complex. Zowel huurder als verhuurder is aan regels gebonden. Voor de verhuurder zal het niet eenvoudig zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Vaak zal de tussenkomst van de rechter noodzakelijk zijn.

Absolute Advocaten heeft huurrechtspecialisten binnen het kantoor die u met uw vragen en problemen kunnen helpen. Zij kunnen u adviseren over de beëindiging van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte, de huurovereenkomst voor u controleren en u bijstaan in zaken als er problemen dreigen te of zijn ontstaan.

Beëindigen met wederzijds goedvinden

Heeft de huur een aanvang genomen en besluiten huurder en verhuurder gezamenlijk dat de huur op een bepaald moment zal eindigen, dan is dit toegestaan. Veelal wordt hiervoor een beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin staat vermeld tegen welke datum de huurovereenkomst wordt beëindigd. Echter, een beding in de huurovereenkomst waarin staat dat de huurovereenkomst op enig moment (of door het intreden van een bepaalde voorwaarden) zal eindigen zonder voorafgaande opzeggen, is nietig.

Wederkerige overeenkomst

Een huurovereenkomst is een wederkerige overeenkomst. Dit houdt in dat beide partijen één of meerdere verplichtingen hebben. Een verplichting aan de kant van de huurder is onder andere het betalen van huur, een verplichting aan de kant van de verhuurder is dat hij het gehuurde ter beschikking stelt. Indien één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden.

Gevolgen ontbinden huurcontract

Door ontbinding eindigt de huurovereenkomst en worden partijen bevrijd van hun verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. De huurder wordt bevrijd van zijn verplichting tot huurbetaling en de verhuurder van zijn plicht tot verschaffing van huurgenot (het pand).

Eigen regeling bij huurrecht

Het huurrecht kent een eigen regeling voor ontbinding. Op grond van die regeling kan ontbinding slechts worden uitgesproken door de rechter. Dit geldt alleen voor de situatie dat de verhuurder de overeenkomst wenst te ontbinden, een huurder kan de overeenkomst wel buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) ontbinden.

Opzeggen huurcontract

De huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte kan worden opgezegd tegen het einde van de aanvangstermijn, dat wil zeggen: tegen het einde van het 5e jaar of tegen het einde van de door partijen overeengekomen (langere) termijn. Eindigt de huurovereenkomst niet aan het einde van de aanvangstermijn, dan vindt verlenging plaats en ontstaat een nieuwe opzegmogelijkheid tegen het einde van de tweede termijn, dat wil zeggen: tegen het einde van het 10e jaar.

Blijft opzegging van de huurovereenkomst tegen het einde van de tweede termijn achterwege, dan wordt de huurovereenkomst nadien hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor bepaalde tijd voortgezet. Als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet, kan zij door elk van beide partijen worden opgezegd. Voor deze opzegging geldt geen bepaald tijdstip waartegen moet worden opgezegd, maar de opzeggende partij moet wel een opzegtermijn van ten minste één jaar in acht nemen.

De huurovereenkomst moet worden opgezegd bij exploot (door een deurwaarder opgemaakte akte) of bij aangetekende brief. De opzegtermijn bedraagt één jaar of zoveel langer als partijen zijn overeengekomen.

Motivatie huuropzegging

Een huurder hoeft zijn huuropzegging niet te motiveren. Een opzegging door de verhuurder daarentegen is nietig als hij daarin niet de redenen vermeldt die tot de opzegging hebben geleid. Als de huurder na opzegging door de verhuurder niet toestemt in beëindiging van de huur, kan de verhuurder naar de rechter stappen en mag de hij zijn beëindigingsvordering slechts baseren op de redenen die hij heeft vermeld in de opzegging. Een opzegging van de verhuurder tegen het einde van de eerste termijn kan slechts tot het (tegen de wil van de huurder) eindigen van de huurovereenkomst leiden als zij gebaseerd is op een van deze redenen:

  • slechte bedrijfsvoering;
  • dringend persoonlijk gebruik.

Bij opzegging tegen het einde van de tweede termijn, of nog later, zijn er ruimere mogelijkheden. In dat geval zijn er 4 redenen die - mits aan de voorwaarden is voldaan - verplicht leiden tot toewijzing van de beëindigingsvordering van de verhuurder:

  • slechte bedrijfsvoering;
  • dringend persoonlijk gebruik;
  • niet toestemmen in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde;
  • verwezenlijking van een op het verhuurde liggende bestemming.

Onderzoek door rechter

De rechter dient eerst te onderzoeken of voldaan is aan de voorwaarden die gelden voor toewijzing van de beëindigingsvordering op één van deze gronden. Als dat niet het geval is, komt het tot een belangenafweging. Op grond van die belangenafweging kan de rechter de beëindigingsvordering van de verhuurder toewijzen. Uitgangspunt bij die belangenafweging is dat de rechter de beëindigingsvordering in elk geval afwijst als van de huurder niet kan worden gevergd dat hij de gehuurde bedrijfsruimte ontruimt.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht