Werkgeversaansprakelijkheid bedrijfsongeval

Schuldaansprakelijkheid werkgever

De werkgever heeft een vergaande schuldaansprakelijkheid voor de schade die een werknemer oploopt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Het kan voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade oploopt. Dat kan gaan om letselschade, maar het kan ook materiële schade zijn. Voor de werkgever bestaat een vergaande schuldaansprakelijkheid voor schade die de werknemer lijdt tijdens het uitoefenen van zijn werk. Een werkgever kan dus aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer zonder dat hij daarvan de veroorzaker is. Doorslaggevend voor de aansprakelijkheid is of de werkgever al dan niet aan de wettelijke zorgverplichting jegens de werknemer heeft voldaan.

Werkgever is vaak aansprakelijk bij ongelukken op het werk

Risico werkgever

Voor aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade van de werknemer moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

 • de werknemer lijdt schade;

 • de schade is ontstaan op de werkplek / in de werkomgeving;

 • de schade is ontstaan in verband met het werk dat de werknemer verricht.

Toont een werknemer deze elementen aan, dan staat in beginsel werkgeversaansprakelijkheid vast. De werkgever zal zich dan geconfronteerd zien met een forse claim voor schadevergoeding.

Een bedrijfsongeval moet in bepaalde gevallen worden gemeld bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie). De Inspectie zal onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval. Als hierbij veiligheids- of gezondheidsvoorschriften zijn overtreden, dan loopt de werkgever ook nog een risico op een forse boete.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen:

 • adviseren over werkgeversaansprakelijkheid;

 • het risico beoordelen of in een situatie sprake is van werkgeversaansprakelijkheid;

 • u bijstaan in een juridisch geschil en juridische procedure over de aansprakelijkheid of hoogte van de schadevergoeding;

 • u helpen bij het maken van bezwaar tegen een door de Inspectie SZW voorgenomen of opgelegde boete.

Neemt u voor verdere informatie of mogelijkheden gerust even contact op via ons telefoonnummer 026-32 59 023.

Zorgplicht van de werkgever

De werkgever heeft een wettelijke zorgverplichting jegens de werknemer. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer op een veilige manier zijn werk kan doen en geen schade lijdt. De werkgever is verplicht de werkplek en werkomstandigheden zo in te richten dat de werknemer geen gevaar loopt. Deze zorgverplichting heeft hij jegens alle in zijn bedrijf werkzame personen, dus ook voor ingeleend personeel zoals uitzendkrachten.

Thuiswerkplek

Wanneer een werkgever zijn werknemers toestaat thuis te werken strekt de zorgplicht zich ook uit over de thuiswerkplek. Van een werkgever kan, in het kader van de zorgplicht, bijvoorbeeld verwacht worden dat hij:

 • Personeel voorlicht over gebruik van apparatuur in de werkomgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid of ter voorkoming van RSI);

 • beschermende en deugdelijke materialen beschikbaar stelt;

 • een veiligheidsreglement handhaaft;

 • werknemers (veiligheids)trainingen aanbiedt;

 • de werkomgeving controleert en inspecteert.

Voldaan aan de zorgplicht

Een werkgever kan zich tegen zijn aansprakelijkheid verweren door aan te tonen dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan. Hiervoor moet allereerst vast staan hoe ver de zorgplicht van de werkgever in dat betreffende geval reikt. Dit is in iedere situatie anders en moet per geval worden beoordeeld. Er wordt onder andere rekening gehouden met:

 • het bestaan van geschreven of ongeschreven regels en normen (bijvoorbeeld de Arbowet);

 • de kenbaarheid van het gevaar;

 • de te verwachten onoplettendheid van de werknemer;

 • of er sprake was van een, in potentie, gevaarlijke situatie (bijv. werken met zware machines of psychische patiënten);

 • door de werkgever op schrift gestelde regels;

 • de voorzienbaarheid van het gevaar;

 • de voorzorgsmaatregelen die de werkgever had kunnen nemen;

 • de zeggenschap en invloed die de werkgever had op de situatie.

Als het niveau van de zorgplicht van de werkgever vast staan, dan kan de werkgever proberen aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan en niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Uiteraard kan een werknemer tegenargumenten leveren en aannemelijk maken dat dit niet het geval is.

Geen eigen schuld

Een werkgever kan zich niet verweren met het argument dat de werknemer eigen schuld heeft aan het ongeval of de schade zelf heeft veroorzaakt, tenzij sprake is van schuld of bewuste roekeloosheid. Dan bestaat er geen werkgeversaansprakelijkheid. Dit is een zeer zware maatstaf en er is maar zelden sprake van. Ongehoorzaam of lichtvaardig gedrag van de werknemer zoals het niet-naleven van de regels, het niet-dragen van bescherming of zelfs het opzoeken van een potentieel gevaarlijke situatie zorgt er niet (per definitie) voor dat een werknemer schuld heeft of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Arbeidsongeval buiten werktijd

Het kan voorkomen dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade van een werknemer, terwijl deze schade niet is ontstaan in verband met de uitoefening van de werkzaamheden. De schade moet daarvoor echter wel in zodanig verband staan met de werkzaamheden dat een zorgplicht voor de werkgever gerechtvaardigd is. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is het ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Ook in dit geval heeft de werkgever een zorgplicht, die per situatie sterk kan verschillen. Het ligt voor de hand dat een werkgever een grotere zorgplicht heeft als hij een bedrijfsuitje organiseert waaraan veel gevaren kleven zoals karting of paintballen.

Verkeersongevallen: verzekeringsplicht

Wanneer een werknemer zich, in de uitoefening van zijn werkzaamheden, in het verkeer begeeft, dan geldt voor de werkgever een verzekeringsplicht. De werkgever moet een behoorlijke verzekering afsluiten tegen schade die werknemers in de uitoefening van hun werk zouden kunnen lijden als gevolg van een verkeersongeval, waarbij zij als een bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor werknemers die als fietser of voetganger schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij een voertuig is betrokken of als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig fietsongeval.

Wanneer de werkgever niet zorgdraagt voor een goede verzekering en de werknemer lijdt schade, dan loopt de werkgever het risico om het schadebedrag dat de verzekering uitgekeerd zou hebben aan de werknemer te moeten vergoeden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht