Afspiegelingsbeginsel bij reorganisatie

Reorganisatie en de gevolgen voor de werknemer

Verplichte selectiemethode

Het afspiegelingsbeginsel moet bij elke vorm van bedrijfseconomisch ontslag (reorganisatie) door de werkgever worden toegepast. De afspiegeling is een verplicht voorgeschreven selectiemethode.

Gespecialiseerde advocaten

Binnen Absolute Advocaten hebben we advocaten die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. Zij kunnen helpen bij het adviseren en opstellen van een afspiegelingsberekening en u bijstaan bij een procedure.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact op nemen via het nummer 026-3259023.

Het afspiegelingsbeginsel is opgenomen in artikel 11 van de Ontslagregeling.

Hoe werkt het afspiegelen?

De werkgever moet voor de afspiegeling alle werknemers die werkzaam zijn in een uitwisselbare functie, dat wil zeggen dezelfde of nagenoeg dezelfde functie, indelen in vijf verschillende leeftijdsgroepen:

 • 15 tot 25 jaar;
 • 25 tot 35 jaar;
 • 35 tot 45 jaar;
 • 45 tot 55 jaar en;
 • 55 jaar en ouder.

De werkgever moet er vervolgens voor zorgen dat de ontslagen zodanig over de leeftijdsgroepen worden verdeeld dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen iedere leeftijdsgroep moet de werknemer met het kortste dienstverband eerst ontslagen worden.

Voorbeeld berekening afspiegelingsbeginsel

Ter illustratie een voorbeeld hoe het berekenen van het afspiegelingsbeginsel werkt. Bij een makelaarskantoor werken 15 makelaars. Door tegenvallende financiële resultaten besluit de manager dat er 4 makelaars ontslagen moeten worden en daarvoor moet het afspiegelingsbeginsel toegepast worden.

Leeftijdsgroepen verdelen

Alle 15 makelaars moeten in de vijf voorgeschreven leeftijdsgroepen verdeeld worden om de leeftijdsopbouw vast te stellen. In ons voorbeeld is dit als volgt:

 leeftijdsgroep

15-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55 en ouder 

totaal 

 werknemers

15 

 percentage

 13,33 % 

20,00 % 

 33,33 % 

 33,33 % 

 0,00 % 

100,00 % 

Ontslagen per leeftijdsgroep vaststellen

Vervolgens moet de werkgever bepalen hoeveel werknemers per leeftijdsgroep ontslagen moeten worden om deze leeftijdsopbouw in stand te houden. Hiervoor moet het aantal ontslagen vermenigvuldigd worden met het percentage werknemers per leeftijdsgroep. Uitkomsten van 0,50 of hoger worden afgerond naar boven.

 leeftijdsgroep  

15-25 

 25-35 

 35-45 

45-55 

55 en ouder 

 totaal 

 werknemers

 0 

15 

 percentage

13,33 % 

20,00 % 

33,33 % 

33,33 % 

0,00 % 

100,00 % 

 aantal ontslagen

0,53 

0,80 

1,33 

1,33 

 

 

 afgerond

 

Last in, first out

In bovenstaande tabel wordt duidelijk dat per leeftijdsgroep één makelaar ontslagen moet worden. Vervolgens wordt het last in, first out-principe toegepast, waarbij per leeftijdsgroep degene met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag wordt voorgedragen.

Afspiegeling per uitwisselbare functiegroep

Er moet steeds worden afgespiegeld per uitwisselbare functiegroep. Dit betekent dat de functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en vereiste competenties voor de betreffende banen vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Wanneer een functie door één persoon bekleed wordt (een unieke functie), dan hoeft deze niet afgespiegeld te worden. Hetzelfde geldt bij de opheffing van een volledige functiegroep. In dat geval worden alleen de bedrijfseconomische redenen en de mogelijkheden voor herplaatsing van de betreffende werknemers getoetst.

AOW’ers, flexibele arbeidskrachten en contracten voor bepaalde tijd

Voordat de werkgever start met afspiegelen, is de werkgever verplicht eerst de arbeidsovereenkomsten van AOW-gerechtigde, oproepkrachten en werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die nog maximaal 26 weken duurt, te beëindigen. Daarna (pas) kunnen werknemers met een vast contract volgens het afspiegelingsbeginsel worden ontslagen.

Afspiegelingsbeginsel voor uitzendkrachten, payrollkrachten en werknemers in de zorg

Voor uitzendkrachten, payrollkrachten en werknemers in de zorg gelden bijzondere regels. Deze regels zijn opgenomen in de Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen van UWV.

Het afspiegelingsbeginsel behoeft niet te worden toegepast indien:

 • het bedrijf of de bedrijfsvestiging gaat sluiten;
 • een unieke functie komt te vervallen, dat wil zeggen een functie die alleen door 1 werknemer wordt vervuld;
 • er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen;
 • dit in de cao is opgenomen. Het afspiegelingsbeginsel uit de cao wordt dan gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de schoonmaak;
 • werkgever met succes een beroep doet op de hardheidsclausule. Werkgevers kunnen een beroep doen op deze hardheidsclausule als zij werknemers onder toezicht en leiding van een derde laten werken. De hardheidsclausule geeft de mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Dit kan alleen als het toepassen van het afspiegelingsbeginsel tot de volgende situatie leidt: bij de opdrachtgever moet een uitzendkracht worden geruild voor een andere uitzendkracht. Maar de opdrachtgever wil de uitzendkracht die al bij hem werkt niet kwijt.
 • een werkgever een onmisbare werknemer heeft. Dit is een werknemer met kennis en bekwaamheden die belangrijk zijn voor het functioneren van het bedrijf. In zijn plaats moet een andere werknemer voor ontslag worden voorgedragen. De werkgever moet stukken toevoegen bij de ontslagaanvraag waaruit dit blijkt.
 • een werknemer een ziekte of handicap heeft waardoor hij zijn werk niet of minder kan doen.
 • voor een werknemer een opzegverbod geldt (bijvoorbeeld tijdens de eerste 2 jaar van ziekte). In dat geval mag de werkgever deze werknemer overslaan. Ook al komt hij volgens het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking. Binnen dezelfde leeftijdsgroep wordt dan de eerstvolgende werknemer voor ontslag voorgedragen.
 • de werkgever een werknemer wil ontslaan voor wie de loonkostensubsidie is vervallen.

 

Afspiegelen | Afspiegelingsbeginsel | Reorganisatie | Verplichte afspiegeling


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht