Aandelenoverdracht

Hoe worden aandelen verkocht en overgedragen?

De verkoop en overdracht van aandelen in een B.V. komt veelvuldig voor. Het kan worden toegepast bij een bedrijfsoverdracht of wanneer er een partner in het bedrijf (bij)komt. Ook wordt het gebruikt om een werknemer de mogelijkheid te geven zich in het bedrijf in te kopen. Hoe gaat een aandelenoverdracht in zijn werk en waar moet u op letten?

Overdracht van aandelen

Overeenkomst

In de eerste plaats dient er een overeenkomst tot stand te komen op grond waarvan de toekomstige aandeelhouder de aandelen koopt. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de koop van de aandelen en de overdracht daarvan. Het kopen van de aandelen betekent dat er overeenstemming is en dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Om de koper daadwerkelijk eigenaar te laten worden van de aandelen, dienen deze te worden overgedragen (waarover hierna meer).

U neemt alle activiteiten en risico’s over wanneer u aandelen in een B.V. koopt. Alle rechten en plichten gaan mee over naar de koper, zoals vergunningen, financieringen, personeelsleden, overeenkomsten, contracten, belastingschulden, etc. Alleen de feitelijke aandeelhouder/eigenaar verandert dus. Het is daarom verstandig om gemaakte afspraken in een koopovereenkomst van aandelen vast te leggen. In deze koopovereenkomst van aandelen worden onder andere de volgende zaken vastgelegd:

 • De prijs van de aandelen en hoe deze prijs zal worden voldaan. De koper heeft niet altijd voldoende middelen om het bedrag in één keer te voldoen. Om die reden wordt dan afgesproken dat er door de verkoper van de aandelen een lening wordt verstrekt aan de koper.
 • Garanties met betrekking tot de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan garanties met betrekking tot lopende procedures, het personeel en hun dienstverband, vergunningen en intellectuele eigendomsrechten.
 • Een overzicht van de activiteiten van de onderneming.
 • Een beëindigingsregeling ten aanzien van de verkoper. Meestal zal de verkoper zich na de overdracht van de aandelen terugtrekken uit het bedrijf. Er kan dan worden vastgelegd wanneer dit zal gebeuren en op welke wijze. Denk hierbij ook aan het aftreden van de verkoper als bestuurder van de vennootschap.
 • Een geschillenregeling. Mocht er na de overdracht van de aandelen een geschil ontstaan tussen de koper en de verkoper betreffende de overdracht van de aandelen, dan kan worden vastgelegd op welke wijze dit wordt opgelost. Meestal wordt ervoor gekozen om een bevoegde rechter aan te wijzen waar het geschil dient te worden voorgelegd.
 • Of er intellectuele eigendomsrechten zijn en of deze mee overgaan.
 • Op welke datum de aandelen zullen worden geleverd. Op deze datum gaan ook alle rechten en plichten (en dus ook de risico’s) over op de koper, tenzij anders is overeengekomen.
 • Non-concurrentiebeding voor de verkoper. De koper zal er immers niet blij mee zijn wanneer de verkoper na de verkoop van de aandelen direct een nieuw bedrijf start, welk bedrijf direct concurrerend is met het bedrijf dat hij of zij net heeft verkocht.
 • Garanties met betrekking tot de financiële positie van de onderneming. Dit zijn vaak de belangrijkste garanties voor de koper. Deze is immers slechts bereid om een bepaald bedrag voor de aandelen te betalen op grond van de financiële gegevens van de onderneming welke hem ter beschikking zijn gekomen. Het komt ook voor dat er een ‘due diligence’ wordt uitgevoerd. De juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie wordt dan vastgesteld en risico’s en kansen van de over te nemen onderneming worden in beeld gebracht. Dit due diligence onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de verstrekte financiële gegevens. Het is dan wel zaak dat deze gegevens volledig en correct zijn.

Indien over alle garanties en bepalingen overeenstemming is bereikt en de koopovereenkomst is getekend, is de koop van de aandelen tot stand gekomen. De koper is dan echter nog geen eigenaar van de aandelen geworden. De koper heeft dus ook nog geen stemrecht of recht op dividend. Daarvoor dienen de aandelen nog rechtsgeldig te worden overgedragen.

Aandelenoverdracht

Voor een rechtsgeldige overdracht van aandelen is in Nederland de tussenkomst van een notaris vereist. Aandelen dienen dus overgedragen te worden middels een notariële akte. In deze notariële akte worden een aantal belangrijke zaken vastgelegd, welke deels ook zijn opgenomen in de koopovereenkomst van de aandelen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Wie de koper en verkoper zijn;
 • De prijs van de aandelen en hoe deze wordt voldaan;
 • Wie welke kosten draagt;
 • Vanaf welk tijdstip de aandelen voor rekening en risico van de koper komen;
 • Garanties met betrekking tot de balans en de onderneming.

De aandelenoverdracht, dus de eigenlijke levering van de aandelen, kan uitsluitend plaatsvinden bij notariële akte. Dit betekent dat het inschakelen van een notaris verplicht is. De notaris maakt een leveringsakte op.

Blokkeringsregeling

Bij de overdracht van aandelen in een B.V. is de blokkeringsregeling van essentieel belang. Indien de blokkeringsregeling niet wordt nageleefd, is er sprake van een ongeldige overdracht van aandelen. De aandelen in een B.V. zijn namelijk niet vrij overdraagbaar. Indien er slechts één aandeelhouder is, zal de blokkeringsregeling geen obstakel vormen. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dan kan dit wel het geval zijn. De blokkeringsregeling is opgenomen in de statuten en kan inhouden:

 • Een aanbiedingsregeling. Deze houdt in dat de aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen, deze eerst moet aanbieden aan de huidige aandeelhouders. Wanneer de huidige aandeelhouders aangeven de aandelen niet te willen kopen, dan pas kunnen de aandelen aan een derde worden overgedragen.
 • Een goedkeuringsregeling. Deze houdt in dat de overdracht van de aandelen eerst moet zijn goedgekeurd door een orgaan van de vennootschap. Dit kan het bestuur zijn of de Raad van Commissarissen.

Sinds de invoering van de Flex-B.V. op 1 oktober 2012, waarmee een B.V. opzetten gemakkelijker en flexibeler is geworden, is een blokkeringsregeling niet meer verplicht. Toch wordt deze vrijwel altijd opgenomen in de statuten om het besloten karakter van de vennootschap te behouden.

Wat kan Absolute Advocaten voor u doen?

Absolute Advocaten kan u adviseren bij de aankoop en overdracht van de aandelen. Wij kunnen onder andere de koopovereenkomst van de aandelen voor u opstellen of beoordelen. Ook kunnen wij de akte van overdracht voor u beoordelen. Notariële kennis van het ondernemingsrecht is aanwezig binnen Absolute Advocaten. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht