Beslag op een EU bankrekening

Buitenlandse bankrekeningnummer

Het leggen van beslag op een bankrekening was altijd al mogelijk in Nederland. Het leggen van beslag op een buitenlands bankrekeningnummer was echter nooit eenvoudig en leidde tot lange, kostbare procedures. Hierin is verandering gekomen door Europese en Nederlandse regelgeving.

Beslag op een Europese bankrekening

Problemen beslag op internationale bankrekening

Op Nederlandse bankrekeningen kan relatief eenvoudig beslag worden gelegd. Men kan de bevoegde rechter verlof vragen voor het leggen van beslag en vervolgens kan door de deurwaarder beslag worden gelegd. De Nederlandse rechter kan echter geen verlof verlenen om beslag te leggen op een buitenlandse bankrekening. Daarvoor moest meestal een procedure worden gevoerd bij een buitenlandse rechter. Dit is voor bedrijven die internationaal zaken doen een lange en kostbare weg om beslag, en dus zekerheid voor verhaal, te verkrijgen.

Om deze problematiek te ondervangen, zijn op Europees niveau maatregelen getroffen: het Europees beslagbevel. Dit betekent dat het voor een schuldeiser makkelijker wordt om beslag te leggen op een buitenlandse bankrekening en omgekeerd dat het voor de schuldenaar in het buitenland een risico vormt dat de schuldeiser, ook al zit hij in het buitenland, beslag legt op de bankrekening.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als u te maken heeft met een schuldenaar in Nederland of in het buitenland, kan Absolute Advocaten u bijstaan. De specialisten van Absolute Advocaten kunnen:

 • u adviseren over de te nemen stappen en informeren over hoe deze procedure in zijn werk gaat;
 • voor u beoordelen of beslaglegging zinvol is en wat de kosten zijn (kosten-batenanalyse;
 • voor u het de procedure tot het krijgen van een Europees beslagbevel in gang zetten;
 • u bijstaan bij het leggen van beslag.

Ook als u als schuldenaar te maken krijgt met beslag op uw bankrekening van een buitenlandse partij, kunnen wij u hierin bijstaan en u adviseren. Mogelijk kunt u zich verzetten tegen de beslaglegging of de beslaglegging opheffen door het verstrekken van een garantie.

Neemt u eens vrijblijvend contact op met een van onze advocaten via 026-32 59 023 om uw mogelijkheden te bespreken.

Europees beslagbevel

Het leggen van conservatoir beslag op een Europese bankrekening is nu eenvoudiger op basis van nieuwe wet- en regelgeving. In Nederland is op 18 januari 2017 een wet ingevoerd, die is gebaseerd op een Europese Verordening. Deze nieuwe wet- en regelgeving maakt het mogelijk om een Europees beslagbevel te krijgen en beslag te leggen op bankrekeningen in het buitenland. Let op: dit betreft uitsluitend beslag op bankrekeningen en niet op andere zaken, zoals een bedrijfspand, woning, auto etc.

Met het Europees beslagbevel is het mogelijk om beslag te leggen

 1. vóór of tijdens elke fase van een procedure tussen partijen over de vordering van de schuldeiser; of
 2. nadat er een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte (door de notaris opgesteld) is verkregen.

Bevoegde rechter

In de situatie (1) moet de schuldeiser om een beslagbevel te krijgen zich wenden tot de rechter van de lidstaat die bevoegd is om over de vordering te beslissen. Als de schuldenaar een consument is en geen sprake is van een vordering ter zake beroeps- of bedrijfsuitoefening, dan is voor het Europees beslagbevel altijd de rechter bevoegd van de lidstaat van de consument. Deze bevoegdheid kan worden bepaald aan de hand van de Europese regels en vervolgens de nationale wetgeving van de lidstaat van de bevoegde rechter.

In situatie (2), dus als er al een vonnis van de rechter, gerechtelijke schikking of een authentieke akte is, heeft de schuldeiser al een zogenoemde executoriale titel. In het geval van een rechterlijke beslissing of gerechtelijke schikking is rechter waar de rechterlijke beslissing is gegeven of gerechtelijke schikking is goedgekeurd, bevoegd om het Europees beslagbevel te geven. Als de schuldeiser een authentieke akte heeft verkregen, dan is de rechter die daartoe is aangewezen in de lidstaat waar de akte is opgesteld, bevoegd het beslagbevel uit te vaardigen.

Het is dus van belang om goed te controleren welke rechter bevoegd is. Als u het verzoek bij de verkeerde rechter indient, zal de rechter zich onbevoegd verklaren en kunt u weer van voor af aan beginnen.

Verzoek tot Europees beslagbevel

Een procedure tot het verkrijgen van een Europees beslagbevel is in feite een eenzijdige procedure door de schuldeiser. De schuldenaar wordt niet van deze procedure op de hoogte gesteld, totdat een beslagbevel daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd.

De eerste stap om een Europees beslagbevel te verkrijgen is het indienen van een verzoek om een beslagbevel. Dit gebeurt door middel van een vastgesteld formulier. Het verzoek moet onder andere de volgende informatie bevatten:

 • de naam van het gerecht;
 • gegevens betreffende de schuldeiser en de schuldenaar;
 • het bedrag waarvoor het Europees beslagbevel wordt verzocht;
 • het nummer aan de hand waarvan de bank kan worden bepaald, zoals het IBAN of BIC-nummer, of de naam en het adres van de bank worden vermeld;

Daarnaast moeten alle bewijsstukken met het verzoek worden meegestuurd. Als de rechter het bewijsmateriaal ontoereikend acht, kan de schuldeiser worden verzocht met aanvullende bewijsstukken te komen. Ook kan de rechter een termijn bepalen waarbinnen de schuldeiser het verzoek moet hebben aangevuld of gecorrigeerd.

Zekerheid stellen

Een andere voorwaarde die aan de schuldeiser wordt gesteld als de procedure nog moet worden opgestart, is dat hij zekerheid moet stellen. De schuldeiser moet zekerheid stellen ten hoogte van het bedrag van de vordering. De rechter kan bij wijze van uitzondering afzien van de vereiste zekerheid als hij dit niet passend acht.

Als de schuldeiser al een rechterlijke beslissing heeft, dan kan de rechter zekerheid verlangen als dit noodzakelijk en passend wordt geacht.

Verkrijgen beslagbevel

Het Europees beslagbevel kan worden uitgevaardigd als de schuldeiser voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om de rechter ervan te overtuigen dat er dringend behoefte bestaat aan een beslagbevel, gelet op het reële risico dat zonder dit beslagbevel de latere inning van de vordering van de schuldeiser jegens de schuldenaar onmogelijk wordt gemaakt of wordt bemoeilijkt. Als de schuldeiser nog geen rechterlijke beslissing heeft, moet tevens voldoende bewijsmateriaal worden verstrekt om de rechter ervan te overtuigen dat zijn vordering tegen de schuldenaar waarschijnlijk gegrond wordt verklaard.

De rechter beslist of er een beslagbevel wordt uitgevaardigd en voor welk bedrag. Als er geen rechterlijke beslissing over de vordering is verkregen, beslist de rechter uiterlijk op de tiende werkdag nadat het verzoek is ingediend. Als wel sprake is van een rechterlijke beslissing, beslist de rechter uiterlijk op de vijfde werkdag na indiening van het verzoek.

Termijn instellen procedure

Als de schuldeiser een verzoek om een beslagbevel heeft ingediend vóórdat hij een procedure aanhangig heeft gemaakt (situatie (1)), is hij verplicht om de procedure uiterlijk binnen 14 dagen na het verkrijgen van het Europees beslagbevel in te stellen. Doet hij dit niet, dan vervalt het Europees beslagbevel automatisch.

Deze termijn kan op verzoek van de schuldenaar worden verlengd, bijvoorbeeld om partijen in de gelegenheid te stellen een schikking te bereiken.

Afwijziging beslagbevel

Als het verzoek om een beslagbevel geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, staat tegen deze beslissing hoger beroep open. Ook kan schuldeiser op grond van nieuwe feiten of nieuw bewijsmateriaal opnieuw om een Europees beslagbevel verzoeken.

Tenuitvoerlegging van het beslagbevel

Als het beslagbevel door de rechter is afgegeven, kan het ten uitvoer worden gelegd. Dit wil zeggen dat er daadwerkelijk beslag kan worden gelegd. Het kan voorkomen dat de rechter in de ene lidstaat bevoegd is tot het afgeven van het Europees beslagbevel, terwijl de tenuitvoerlegging van het beslagbevel in een andere lidstaat moet plaatsvinden. Met de Europese regelgeving is geregeld dat het beslagbevel dan in de andere lidstaat wordt erkend.

Op grond van de nationale wetgeving van de betrokken lidstaten zal telkens moeten worden bepaald welke instantie bevoegd is om het Europees beslagbevel ten uitvoer te leggen. In Nederland is deze bevoegde instantie de deurwaarder.

Rekeninginformatie

Als de schuldeiser niet weet waar de schuldenaar bankiert en er is wel al een uitvoerbare rechterlijke beslissing over de vordering, dan is het mogelijk om de rechter te verzoeken om een bevel om informatie te krijgen over de bankrekeningen van de schuldenaar. De rechter geeft dan een bevel waarbij de banken moeten melden of een schuldenaar een bankrekening bij hen heeft.

Als de schuldeiser nog geen rechterlijke beslissing heeft verkregen, kan hij een dergelijk verzoek niet doen.

Rechtmiddelen tegen een beslagbevel

De schuldenaar heeft verschillende mogelijkheden om zich te verzetten tegen een Europees beslagbevel. De schuldenaar kan:

 • verzoeken tot het intrekken of wijzigen van het beslagbevel als niet aan de voorwaarden in de verordening is voldaan of als de vordering waarvoor het beslagbevel is verzocht geheel of gedeeltelijk is voldaan;
 • verzoeken om beperking van de tenuitvoerlegging als bepaalde bedragen niet vatbaar voor beslag zijn (bijvoorbeeld als een beslagvrije voet geldt) of als niet op juiste wijze rekening is gehouden met deze bedragen;
 • de beëindiging van de tenuitvoerlegging van het beslagbevel verzoeken, als bijvoorbeeld de rekening waarop beslag is gelegd niet onder het toepassingsgebied van de verordening valt, als de uitvoerbaarheid van de rechterlijke beslissing, die de schuldeiser wilde beschermen met het beslagbevel, is opgeschort of als de tenuitvoerlegging van het beslagbevel kennelijk strijdig is met de openbare orde;
 • verzoeken om het beslagbevel te wijzigen of in te trekken omdat de omstandigheden op grond waarvan het beslagbevel is uitgevaardigd, zijn veranderd.

Een andere mogelijkheid voor de schuldenaar, om ervoor te zorgen dat de bedragen waarop beslag is gelegd worden vrijgegeven, is het stellen van zekerheid. De schuldenaar kan verzoeken om beëindiging van de tenuitvoerlegging van het beslagbevel als hij aan de schuldeiser een ten minste gelijkwaardige waarborg biedt.

Instellen rechtsmiddelen

Net als het verzoek om een Europees beslagbevel, kan de schuldenaar deze rechtsmiddelen instellen middels een standaard formulier. Waar het formulier moet worden ingediend, is afhankelijk van het ingestelde verzoek. Dit kan zijn de rechter die het Europees beslagbevel heeft uitgevaardigd, de rechter van de lidstaat waar het beslagbevel ten uitvoer wordt gelegd of de instantie in die lidstaat die bevoegd is tot tenuitvoerlegging.

Naast het instellen van deze rechtsmiddelen, heeft de schuldenaar ook de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen. Ook hiervoor geldt dat dit wordt ingesteld door middel van een formulier.

De schuldeiser moet op de hoogte worden gesteld van het instellen van een rechtsmiddel.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht