Volmacht

Persoon A verbindt persoon B

Volmacht en vertegenwoordiging zijn de leerstukken die zien op de situatie dat een persoon voor iemand anders handelt en niet zichzelf verbindt, maar de ander.

Contract tekenen voor een ander

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Absolute Advocaten kan u bij alle vormen van vertegenwoordiging deskundig bijstaan. Zowel in het geval van volmachten als bij vertegenwoordiging, al dan niet bevoegd, van een rechtspersoon.

Bij het leerstuk van de volmacht en vertegenwoordiging gaat het vaak mis met de inhoud van de volmacht. Zo kan er een volmacht worden verleend die, achteraf, toch niet toereikend blijkt te zijn of de gevolmachtigde overschrijdt zijn bevoegdheden. Het is daarom van groot belang om een duidelijke en juridisch correcte volmacht af te geven of de volmacht van een ander te controleren.

Indien u advies wilt of meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen 026-3259023.

Wat houdt het in

In het Nederlands recht kan een persoon zich laten vertegenwoordigen door iemand anders. Bij vertegenwoordiging is er altijd een vertegenwoordiger, een vertegenwoordigde en een derde. De vertegenwoordiger verricht dan een rechtshandeling in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde. Een rechtshandeling is een handeling die gericht is op een rechtsgevolg, bijvoorbeeld het tot stand willen brengen van een overeenkomst.

Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging. Een minderjarige wordt vertegenwoordigd door degenen die het gezag over hem uitoefenen (meestal de ouders). Ook een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd. Een B.V. kan bijvoorbeeld niet zelf spreken of handelen. Dit doen de bestuurders uit naam van de B.V.

Een belangrijke vorm van vertegenwoordiging is de volmacht. In dit artikel zal worden ingegaan op deze vorm van vertegenwoordiging.

De volmacht

Een volmacht is een bevoegdheid die iemand (de volmachtgever) verleent aan een ander (de gevolmachtigde) om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Het dient in de eerste plaats te gaan om een rechtshandeling. Feitelijke handelingen, zoals het verven van een muur, zijn niet vatbaar voor vertegenwoordiging op basis van een volmacht.

Algemene en bijzondere volmacht

Er zijn twee soorten volmachten. Bij de algemene volmacht verleent de volmachtgever aan de gevolmachtigde het recht om alle rechtshandelingen in diens naam te verrichten. Hierop kunnen bij de algemene volmacht wel uitzonderingen worden gemaakt. Een voorbeeld van een algemene volmacht is een levenstestament. Men ziet een algemene volmacht dan ook vaak gemaakt worden voor het geval iemand niet meer zelf zijn wil kan verklaren, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom.

De verlening van een volmacht

De bijzondere volmacht is een volmacht waarbij de volmachtgever de gevolmachtigde een volmacht geeft om bepaalde rechtshandeling te verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volmacht om een bepaalde koopovereenkomst te sluiten in naam van de volmachtgever.

De volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. Uitdrukkelijk betekent dat deze schriftelijk is verleend of dat duidelijk is aangegeven dat iemand volmacht wordt verleend om een rechtshandeling te verrichten. Stilzwijgend betekent dat uit de gedragingen van de volmachtgever mag worden afgeleid dat deze een volmacht verleend.

Rechtsgevolgen

Indien een gevolmachtigde handelt in naam van de volmachtgever, en dit ook doet binnen de grenzen van de verleende volmacht, dan wordt de volmachtgever en niet de gevolmachtigde gebonden. De rechtsgevolgen van de rechtshandeling treffen dus de volmachtgever en niet de gevolmachtigde.

Verleent iemand bijvoorbeeld een volmacht om een koopovereenkomst voor een auto te sluiten en de gevolmachtigde doet dit binnen de gestelde grenzen, dan is de volmachtgever gebonden aan de overeenkomst en niet de gevolmachtigde. Hij treedt dan slechts op voor de volmachtgever.

De gevolmachtigde dient wel aan te geven dat hij handelt namens een ander. Doet hij dit niet, dan wordt hij geacht de rechtshandeling voor zichzelf te verrichten.

Overschrijden bevoegdheden

Iemand kan buiten de grenzen treden van de aan hem verleende volmacht. Ook is het mogelijk dat er helemaal geen sprake is van een volmacht.

De gevolmachtigde dient in te staan voor het bestaan en de omvang van de volmacht. Dit geldt alleen niet indien de derde wist of behoorde te begrijpen dat er geen volmacht bestaat of indien de volmachtgever de inhoud van de volmacht heeft medegedeeld aan de derde. De derde is dan immers op de hoogte van de inhoud van de volmacht of van het gegeven dat er geen volmacht is.

Het instaan voor de volmacht impliceert ook aansprakelijkheid voor eventuele schade die de derde lijdt. Doet de gevolmachtigde voorkomen dat er een toereikende volmacht is en wordt de rechtshandeling verricht, terwijl achteraf blijkt dat de volmacht niet bestond of niet toereikend was, dan is de gevolmachtigde jegens de derde aansprakelijk voor de schade die deze daardoor lijdt.

Een derde mag erop vertrouwen dat er een toereikende volmacht is indien een rechtshandeling in naam van de volmachtgever wordt verricht en de volmachtgever zelf aan de derde heeft aangegeven dat er een toereikende volmacht is verleend. Er kan dan later geen beroep op worden gedaan dat er geen toereikende volmacht was. De volmachtgever raakt dan alsnog gebonden door de rechtshandeling.

Bekrachtiging

Het is ook mogelijk dat een gevolmachtigde buiten de grenzen van de hem verleende volmacht treedt, maar dat de volmachtgever toch gebonden wenst te zijn. De volmachtgever kan dan de rechtshandeling bekrachtigen. Hierdoor treedt hetzelfde rechtsgevolg in als het geval zou zijn indien de volmacht wel toereikend was geweest. Bekrachtiging is echter niet mogelijk indien de derde heeft aangegeven de rechtshandeling als ongeldig te beschouwen wegens het ontbreken van een toereikende volmacht.

 

Einde van de volmacht

Een volmacht kan op verschillende manieren eindigen:

  • door de dood van de gevolmachtigde of volmachtgever;
  • indien de gevolmachtigde of volmachtgever onder curatele wordt gesteld of failliet wordt verklaard;
  • indien de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt op de volmachtgever of gevolmachtigde;
  • door herroeping door de volmachtgever. De volmachtgever geeft dan aan dat hij de verleende volmacht intrekt;
  • door opzegging door de gevolmachtigde.

Het einde van de volmacht kan niet altijd worden ingeroepen tegen de derde. Dit kan alleen indien, kort gezegd, de derde ermee bekend was dat de volmacht was geëindigd. Indien de gevolmachtigde na het eindigen van de volmacht toch handelt op basis van die volmacht, dan is de gevolmachtigde jegens de derde aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit geldt niet indien ook de gevolmachtigde geheel niet bekend was met het eindigen van de volmacht.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht