Regelgeving voor webshops

Wat zijn de wettelijke regels voor webshops

Sinds 13 juni 2014 is er nieuwe regelgeving van toepassing bij verkopen via een webshop. Het uitgangspunt bij deze regelgeving is dat klanten van webwinkels consumenten zijn. Consumenten genieten vaak een grotere bescherming en dat geldt ook bij webwinkels. De hierna te bespreken regelgeving geldt voor webwinkels die goederen verkopen. De regelgeving voor het leveren van diensten heeft veelal dezelfde strekking, maar kan afwijken.
 

Webshop beginnen: wat komt erbij kijken?
 

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de (met name) Europese regelgeving op dit gebied. Niet-naleving hiervan kan namelijk vergaande gevolgen hebben voor de verkoper. Bijvoorbeeld ontbinding van de (koop)overeenkomst door de consument. 

Totstandkoming van de koop

Over het algemeen komt een koopovereenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding van dit aanbod. Dit is bij een online aankoop niet anders. Het aanbod wordt gevormd doordat het product online wordt aangeboden. Doordat de klant het bestelproces doorloopt, aanvaardt deze het aanbod en komt de overeenkomst tot stand. Bij webwinkels geldt er echter een extra eis: er dient een bevestigingsmail te worden verzonden door de webshop om de overeenkomst tot stand te brengen. Zolang deze niet is verzonden, kan de klant de koop ontbinden. Het betalen van de koopsom is overigens geen vereiste voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Hoe kan Absolute Advocaten u van dienst zijn?

Bij Absolute Advocaten zijn specialisten werkzaam op het gebied van online koop en verkoop. Wij voorzien u graag van advies. Wij kunnen onder andere beoordelen of aan alle voorwaarden en vereisten wordt voldaan. Daarnaast kunnen wij u bij eventuele geschillen bijstaan.

Een goede website

Uw webshop moet aan vele juridische eisen voldoen. Maar minstens zo belangrijk is dat de website goed gebouwd is, bezoekers genereert (traffic) en uitnodigt tot het doen van een aankoop (conversie). Onze website is gebouwd door Cowpunks. Wij zijn hier zeer tevreden over en we bevelen ze graag aan. 

Informatieverplichting van de webshop

Ingevolge de wet moet een consument weten wat hij koopt. Om die reden moet de verkoper (de webshop) voordat de koop wordt gesloten onder andere de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit en het adres van de verkoper (zoals de handelsnaam en het geografische adres van de verkoper);
 • de belangrijkste kenmerken van het product dat wordt aangeboden (hoeveelheid, maat, kleur, eigenschappen etc);
 • de prijs: ondubbelzinnig en met uitdrukkelijke vermelding of, en zo mogelijk welke, belastingen en leveringskosten zijn inbegrepen;
 • de wijze van betaling en aflevering of uitvoering van de koop (binnen welke termijn wordt er geleverd);
 • indien van toepassing: het klachtenafhandelingsbeleid;
 • of er een mogelijkheid bestaat om de koop te ontbinden (ongedaan te maken) alsmede het modelformulier voor ontbinding. Let wel op dat de wet voorschrijft welke mogelijkheid er in ieder geval moet zijn;
 • of de consument zelf de verzendkosten moet betalen indien deze gebruikmaakt van het recht om de koop te ontbinden;
 • indien het gaat om periodieke aflevering van producten (zoals een maandelijkse levering van scheermesjes): de minimale duur van de overeenkomst;
 • de communicatiekosten (telefoonkosten) indien deze hoger zijn dan het basistarief.

De verkoper dient de informatie te verstrekken op een wijze die passend is voor de gebruikte communicatie op afstand en in begrijpelijke taal.

Sancties voor onvolledige of onjuiste informatie

Maar wat nou wanneer deze informatie niet wordt verstrekt? Er is in de wet geen algemene sanctie hiervoor opgenomen. Voor het niet vermelden van de mogelijkheid om de koop te ontbinden en het niet plaatsen van het modelformulier voor ontbinding geldt wel een sanctie. De bedenktijd waarbinnen de consument de koop kan ontbinden zonder opgave van redenen (waarover hierna meer) wordt dan verlengd tot ten hoogste twaalf maanden. De verkoper kan de consument binnen deze twaalf maanden alsnog deze informatie verstrekken en de bedenktermijn bedraagt in dat geval veertien dagen vanaf het moment dat de consument de informatie heeft ontvangen.

De consument-koper kan tevens schadevergoeding eisen of de koopovereenkomst vernietigen. De consument zal dan wel moeten aantonen dat de koop is gesloten doordat er onvolledige informatie (of onjuiste informatie) is verstrekt en dat hij op grond van de juiste informatie de koop niet had gesloten.

Bedenktijd voor de koper

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een bedenktijd van 14 dagen waarin hij zonder opgave van reden de koopovereenkomst kan ontbinden. De bedenktijd geldt ook bij het verrichten van diensten. Hiervoor is al aangegeven dat die termijn kan worden verlengd met maximaal 12 maanden indien de verkoper bepaalde verplichtingen niet nakomt. Het wijzen op de bedenktermijn en het verstrekken van de hiervoor genoemde informatie is dus een verplichting van de verkoper die niet geldt bij offline koop.

De termijn begint over het algemeen te lopen vanaf het moment dat de consument het product heeft ontvangen en bij het leveren van diensten vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Indien meerdere producten afzonderlijk worden geleverd, dan begint de termijn te lopen vanaf het moment dat het laatste product van die bestelling is ontvangen.

Uitzonderingen op de bedenktijd

Er bestaat geen bedenktijd bij:

 • een overeenkomst waarbij de prijs van de producten of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten;
 • een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare (online) veiling;
 • een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de verkoper de overeenkomst is nagekomen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, zogenaamd maatwerk. Bijvoorbeeld en op maat gemaakte fiets;
 • de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben. Bijvoorbeeld boodschappen bij de online supermarkt;
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines.

Ontbinding van de koop

Het recht om de koop te ontbinden wordt uitgeoefend door het toezenden van het ingevulde modelformulier voor ontbinding aan de verkoper of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan de verkoper.

Nadat de koop is ontbonden, dient de verkoper binnen veertien dagen nadat hij de verklaring van de koper heeft ontvangen dat de koop wordt ontbonden, alle ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten te vergoeden aan de consument. Indien de producten al zijn ontvangen dan dient de consument deze producten terug te sturen naar de verkoper. De kosten hiervan komen voor rekening van de consument. Dit is slechts anders indien de verkoper de consument niet heeft geïnformeerd over het feit dat de kosten voor retourzending voor rekening van de consument komen.

Algemene voorwaarden webshop

Bij het sluiten van een (koop)overeenkomst worden doorgaans algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Dit is bij webwinkels niet anders. In deze voorwaarden zijn vaak afspraken gemaakt over de (wijze van) verzending, de prijs, betalingstermijnen, aansprakelijkheid etc. Veel van deze informatie moet ook duidelijk op de website vermeld staan (zie informatieverplichtingen). Het enkel opnemen van deze verplichtingen in de algemene voorwaarden is dus niet voldoende.

Algemene voorwaarden kunnen slechts worden toegepast indien de consument tijdens het bestelproces akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, er een link vermeld is via welke de consument de algemene voorwaarden in kan zien en de consument moet de algemene voorwaarden op zijn eigen computer kunnen opslaan.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht