Informatieplicht franchisegever

Franchisenemer heeft belang bij correcte en volledige informatie

Belangrijk voor franchisenemer

De franchisenemer is sterk afhankelijk van de informatie die de franchisegever hem kan geven, zoals bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de financiële positie van de franchiseketen en de te verwachten omzet. Het is in zijn grootste belang dat, wanneer de franchisegever hem informatie verstrekt, deze informatie volledig juist is en voortvloeit uit een deugdelijk onderzoek.

Tip van Absolute Advocaten!

Bent u als franchisenemer onvoldoende of onjuist voorgelicht door de franchisegever? Dan heeft u onder omstandigheden de mogelijkheid actie te ondernemen. Zo kunt u wellicht de overeenkomst ontbinden, vernietigen of schadevergoeding vorderen. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen. Neem gerust vrijblijvend contact op over de mogelijkheden.

Onderzoeksplicht franchisenemer

Het is uitermate lastig voor een franchisenemer om verstrekte informatie op juistheid te controleren. Verschillende rechters hebben geoordeeld dat franchisenemers, mede om die reden, mogen vertrouwen op de juistheid van de informatie die zij krijgen van de franchisegever. Er zijn echter ook rechterlijke uitspraken te vinden waaruit blijkt dat een franchisenemer wel degelijk een onderzoeksplicht zou hebben. Dit houdt in dat ook de franchisenemer zich moet inspannen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen een overeenkomst aangaat.

Mededelingsplicht voor franchisegever

Over één ding lijkt echter duidelijkheid te bestaan: een franchisegever is niet verplicht informatie te verstrekken aan de franchisenemer. Dit is slechts anders wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. Een dergelijke bijzondere omstandigheid zou zich kunnen voordoen wanneer franchisegever in wervingsadvertenties of gesprekken de belofte heeft gedaan informatie te verstrekken of wanneer in de franchiseovereenkomst een dergelijke plicht is opgenomen. Ook een (groot) verschil in deskundigheid en professionaliteit van partijen, zwaarwegende belangen bij het (niet) verstrekken van informatie en de relevantie van die informatie zouden een bijzondere omstandigheid kunnen opleveren.

Waarheidsplicht voor franchisegever

Uit het Paalman/ Lampenier-arrest blijkt dat, indien een franchisegever aan de franchisenemer informatie verstrekt, deze informatie juist moet zijn en moet berusten op deugdelijk markt- en vestigingsplaatsonderzoek. Let wel, de franchisegever kan aansprakelijk zijn indien hij weet dat de informatie uit het door een derde opgestelde onderzoek niet klopt.

De Hoge Raad heeft dit in 2017 aangescherpt en bepaald dat als de franchisegever zelf het onderzoek uitvoert (dus niet door een derde) en dit aan franchisenemer verstrekt, er ook sprake kan zijn van onzorgvuldig handelen van de franchisegever zonder dat hij weet dat het onderzoeksrapport fouten bevat. Die onzorgvuldigheid moet dan hebben geleid tot de fouten in het rapport.  


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht