Betalingstermijn

Niet te lang, niet te kort

Wanneer u iets koopt, dan moet daar voor betaald worden. In de meeste gevallen ontvangt u een factuur waarop een betalingstermijn is vermeld. Deze betalingstermijn is ook aan regels onderworpen. Een betalingstermijn mag niet te lang zijn en ook niet onredelijk kort. Maar wat zijn de regels?

Gevolgen van een te lange betalingstermijn

360 dagen? Het komt voor...

In de meeste gevallen bedragen betalingstermijnen een paar dagen tot een paar weken. Indien bedrijven met elkaar zaken doen, dan komt men ook (veel) langere betalingstermijnen tegen, bijvoorbeeld omdat degene die moet betalen in haar voorwaarden een lange betalingstermijn hanteert. Soms tot wel 360 dagen! Dit is niet altijd gunstig.

Wat kunnen wij voor u doen

Indien u geconfronteerd wordt met een zeer lange betalingstermijn, dan kan Absolute Advocaten u adviseren over de mogelijkheden. Ook kan Absolute Advocaten met uw wederpartij tot afspraken komen omtrent betalingstermijnen.

Voorts is het raadzaam om uw algemene voorwaarden te laten controleren. Indien deze zijn opgesteld voor 16 maart 2013 is de kans groot dat er bepalingen in staan die nu strijdig zijn met de wet. U kunt onnodig gebonden zijn aan ongewenste betalingstermijnen.

Voor vrijblijvend advies kunt u uiteraard contact opnemen.

Niet alles is toegestaan

Een zeer lange betalingstermijn is niet zomaar toegestaan. Wat precies is toegestaan verschilt naar de aard van de betrokken partijen. Voor particulieren gelden andere regels dan voor bedrijven onderling of de overheid. Let er ook op dat wanneer een betalingstermijn wordt overschreden er wettelijke (handels)rente verschuldigd is vanaf de datum dat de betalingstermijn is verlopen.

Beroep op te lange betalingstermijn

Indien de schuldeiser het niet eens is met de te lange betalingstermijn, dan zal hij aannemelijk moeten maken dat de langere termijn in de handelsovereenkomst onbillijk tegenover hem is. Hiervoor kan hij bijvoorbeeld aanvoeren dat de schuldenaar geen objectieve gronden heeft om af te wijken of dat de langere betaaltermijn aanmerkelijk afwijkt van hetgeen gebruikelijk is in de betreffende handelspraktijk. Enkel verruimen van de liquiditeit van de schuldenaar is geen objectieve grond voor verlenging.

Slaagt de schuldeiser in het aannemelijk maken van de kennelijke onbillijkheid, dan is het vervolgens aan de schuldenaar om bewijs te leveren dat er wel een objectieve rechtvaardiging is voor een langere betaaltermijn dan 60 dagen.

De hoofdregel

Vanaf 16 maart 2013 zijn in de wet (Boek 6 Burgerlijk Wetboek) betalingstermijnen opgenomen indien bedrijven onderling zaken doen. De bepalingen zijn in de wet opgenomen ter bescherming van de zwakkere professionele wederpartij. Deze hoeft zich dan niet geconfronteerd te zien met extreem lange betalingstermijnen.

Hoofdregel is dat de betalingstermijn tussen professionele partijen 30 dagen bedraagt, tenzij partijen anders overeenkomen.

Afwijken tot maximaal 60 dagen

Partijen hebben de mogelijkheid om een langere termijn overeen te komen van maximaal 60 dagen. Dit kan opgenomen worden in de algemene voorwaarden van één der partijen.

Langer dan 60 dagen

Een termijn langer dan 60 dagen is ook mogelijk. Dit kan echter alleen indien dit expliciet wordt overeengekomen in de overeenkomst en op de voorwaarde dat dit niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser gelet op alle omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling dient gelet te worden op de redenen van de schuldenaar om af te wijken van de termijn van 60 dagen, de aard van de prestatie en de (bestaande) goede handelspraktijken. Het is dus niet mogelijk om een betalingstermijn van meer dan 60 dagen in de algemene voorwaarden op te nemen.

Voorbeelden van gerechtvaardigde afwijkingen

In onderstaande gevallen kan worden afgeweken:

  • een vaste handelsrelatie die in tijdelijke betalingsproblemen verkeert; en
  • een startende onderneming aan wie in het kader van het opbouwen van een handelsrelatie een langere termijn voor betaling wordt gegund.

In schema zijn de betalingstermijnen dus als volgt:

 Situatie  Betalingstermijn

 Niets afgesproken

 30 dagen

 Afwijking tot 60 dagen, mits  overeengekomen in  overeenkomst of algemene  voorwaarden

 60 dagen

 Afwijking in de overeenkomst  zelf en niet kennelijk onbillijk 

de overeengekomen duur

Bedrijf-consument

Ten aanzien van de betalingstermijnen die gehanteerd moeten worden bij consumenten, is niks geregeld in de wet. Het enige vereiste is dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn voor de consument. Zo zal een betalingstermijn van 1 dag onredelijk zijn bij grotere bedragen. Vaak ziet men dan ook een termijn van 14 dagen.

Bedrijf-overheid

In de wet zijn speciale betalingstermijnen opgenomen voor transacties tussen bedrijven en overheden:

Situatie

 Betalingstermijn

Niets afgesproken

  30 dagen

Afwijking tot 60 dagen, mits overeengekomen in overeenkomst zelf en de omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen

  60 dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet mogelijk om een langere termijn dan 60 dagen overeen te komen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht