CAO en arbeidsvoorwaardenreglement

Soorten cao's

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt afgesloten door één of meer werkgevers, werkgeversorganisaties of werknemersorganisaties (meestal vakbonden) en hierin worden afspraken over arbeidsvoorwaarden schriftelijk vastgelegd. Denk aan afspraken over loon, betaling van overwerk, eventuele toeslagen, werktijden, proeftijdopzegtermijn of pensioen. Er bestaan twee soorten cao’s: de bedrijfstak-cao en ondernemings-cao. Hieronder wordt uitleg gegeven over deze twee soorten cao's.

 

De CAO en het arbeidsvoorwaardenreglement

Bedrijfstak-cao

Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een bepaalde sector geldt, welke wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties. De bedrijfstak-cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. De cao geldt ook indien deze in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard (in de arbeidsovereenkomst).

Ondernemings-cao

De ondernemings-cao ofwel bedrijfs-cao is een collectieve afspraak die geldt binnen een bedrijf. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen één werkgever en één of meer werknemersorganisaties en geldt alleen voor die betreffende onderneming.

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen?

  • nagaan of er een cao voor uw onderneming van toepassing is;
  • arbeidsvoorwaardenreglement opstellen of controleren;
  • adviseren over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Hiervoor kunnen eventueel vaste prijsafspraken worden gemaakt. Voor verdere informatie over de mogelijkheden kunt contact opnemen via het nummer 026-3259023.

Wanneer moet de CAO verplicht toegepast worden?

Een werkgever moet de cao verplicht toepassen als:

  • de werkgever deze zelf heeft afgesloten (ondernemings-cao); 
  • de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die er één voor hem heeft afgesloten (bedrijfstak-cao); 
  • in de betreffende branche een bedrijfstak-cao geldt die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak (mits de werkgever onder de werkingssfeer van de cao valt); 
  • indien een cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst (incorporatie).

Als er geen cao of eigen arbeidsvoorwaardenreglement is, kan een werkgever samen met een werknemer afspraken maken over zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden dan de wettelijke bepalingen.

Is een bedrijfstak-CAO verplicht voor mijn bedrijf?

Een bedrijfstak-cao kan op verzoek van de partijen met deze cao algemeen verbindend verklaard worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierdoor wordt de cao verplicht voor iedere werkgever in de bedrijfstak. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen zijn aangesloten (geen lid zijn van werkgevers- of werknemersorganisatie), moeten deze cao dan verplicht toepassen. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld ook een verplichte pensioenregeling geldt. Dit geldt voor bijna alle bedrijfstak-cao's. In sommige gevallen is het mogelijk voor de werkgever om vrijstelling (dispensatie) van de algemeen verbindend verklaring te vragen.

Arbeidsvoorwaardenregels

In een arbeidsvoorwaardenreglement kunnen arbeidsvoorwaarden opgenomen worden die gelden voor de werknemers binnen de onderneming. Vaak wordt er een arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld indien er geen cao van toepassing is. Een arbeidsvoorwaardenreglement kan ook gelden als aanvulling op de cao (bijvoorbeeld als er sprake is van een minimum-cao). In een arbeidsvoorwaardenreglement kunnen afspraken worden opgenomen over bijvoorbeeld overwerk, onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, scholing, pensioen, maar ook over het gebruik van internet (sociale media) tijdens werktijd, werkinstructies, protocol bij ziekte etc. Voor geldigheid van het arbeidsvoorwaardenreglement is vereist dat de werknemer daarmee heeft ingestemd. In de arbeidsovereenkomst wordt dan ook vaak opgenomen dat het arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing is en de werknemer instemt met de inhoud daarvan. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst gaat de werknemer ook akkoord met de inhoud van het arbeidsvoorwaardenreglement. Hierdoor kan de werkgever nakoming vorderen, wanneer de werknemer het reglement niet naleeft. Dat geldt omgekeerd natuurlijk ook.

Wijzigingen van arbeidsvoorwaardenreglement

Als de werkgever het arbeidsvoorwaardenreglement wil wijzigen, dan dient de werkgever hierover (in beginsel) overeenstemming te bereiken met iedere werknemer. Het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding is raadzaam voor het geval de werknemer niet vrijwillig instemt met een wijziging. Het is verder verstandig, in verband met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het arbeidsvoorwaardenreglement regelmatig te (laten) checken.

Download hier onze gratis whitepaper

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Een afspraak maken