BREAKING NEWS: VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT

Minister Asscher heeft vandaag, 21 april 2016, laten weten dat hij een aantal knelpunten binnen het arbeidsrecht wil gaan oplossen. De wet zal daarom aangepast moeten worden.

Aanpassingen op het terrein van de Wet werk en zekerheid

Naar aanleiding van de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is er vanuit diverse hoeken geklaagd over de gevolgen die de wet in de prakijk met zich meebrengt. Minister Asscher is het ermee eens dat op sommige punten moet worden gekeken of de gekozen route om de doelen te bereiken nog de meest doelmatige is. Op het terrein van de Wet werk en zekerheid zal hij drie aanpassingen doen:

  1. Een aanpassing van de wet als het gaat om seizoensarbeid. De wachtperiode van 6 maanden met betrekking tot de ketenregeling wordt voor seizoenswerkers bij cao verkort naar maximaal 3 maanden.
  2. Een aanpassing waar het gaat om het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is.
  3. Een aanpassing die ziet op het compenseren van werkgevers die een transitievergoeding verschuldigd zijn bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In plaats van de werkgever gaat het UWV deze ontslagvergoeding betalen. Het geld daarvoor komt uit het werkloosheidsfonds waarvoor alle werkgevers premie betalen. 

Wat de precieze inhoud gaat zijn van deze aanpassingen is nog niet bekend.

Aanpassingen ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte

Ook ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte speelt de vraag of het bestaande beleid het meest doelmatige is. Minister Asscher wil drie maatregelen treffen om een aantal prangende knelpunten die werkgevers rondom de loondoorbetalingsverplichting ervaren te verminderen zonder dat rechten van werknemers worden aangetast.

  • De eerste maatregel heeft betrekking op de loonsanctie in relatie tot re-integratie van de zieke werknemer bij een andere werkgever (tweede spoortraject). Indien een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Het wordt door veel werkgevers als belastend ervaren om een werknemer te re-integreren bij een andere werkgever en veelal wordt een dergelijk traject enkel ingezet om een loonsanctie te voorkomen. Deze regeling zal worden aangepast. Werkgever en werknemer blijven er verantwoordelijk voor dat er voldoende re-integratie-inspanning wordt geleverd maar de werkgever moet er dan bij voldoende inspanningen op kunnen vertrouwen dat hij niet alsnog de kans heeft op een loonsanctie. Het wel of niet en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van de werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts en leggen zij vast in een plan van aanpak. Het UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen.
  • De tweede maatregel betreft de vervroegde IVA-keuring. Op dit moment kan een werknemer na 3 weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen, indien duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer kan werken. Werkgevers zouden ook graag de mogelijkheid hebben om een vervroegde IVA-uitkering voor hun duurzaam en volledig zieke werknemers aan de vragen. Enerzijds vanwege de financiële lastenverlichting en anderzijds om onnodige inzet van re-integratieactiviteiten te voorkomen. De werkgever zal daarom ook de mogelijkheid krijgen een vervroegde IVA-uitkering voor zijn zieke werknemer aan te vragen.
  • Werkgevers ervaren knelpunten bij de premiestelling voor de verzuimverzekering. Werkgevers hebben behoefte aan een stabiele premie, maar in de praktijk blijkt de premie van de verzuimverzekering te kunnen fluctueren. De meeste verzekeraars zijn de afgelopen jaren overgestapt naar ‘forward looking’ premiestelling met een stabielere premie als gevolg. Dit acht de minister wenselijk en hij zal daarom in gesprek gaan met verzekeraars.

Wij houden u op de hoogte

Wij blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken