2017: overzicht wetswijzigingen

Belangrijke wijzigingen

Ook voor het jaar 2017 staat een aantal wetswijzigingen op het programma. Zonder uitputtend te zijn, informeren wij u graag over de op dit moment voorziene wijzigingen.

Wat zijn alle belangrijke wetswijzigingen voor 2017?

Ketenaansprakelijkheid transportsector

Vanaf 1 januari 2017 vallen ook transportbedrijven onder de wettelijke ketenaansprakelijkheid (vgl. detachering). Dit betekent dat de werknemer zijn werkgever (transportbedrijf) en de opdrachtgever van zijn werkgever aansprakelijk kan houden voor de betaling van het loon. Deze ketenaansprakelijkheid geldt al voor werk dat wordt verricht op basis van een overeenkomst van opdracht of van aanneming en wordt nu dus uitgebreid met de overeenkomst tot het (doen) vervoeren van goederen over de weg.

Het doel van deze wijziging is om ook in de transportsector schijnconstructies tegen te gaan en malafide transportbedrijven uit de markt te werken. Voor opdrachtgevers in de transportsector is het dus eens te meer van belang om zich ervan bewust te zijn welke transportbedrijven worden ingeschakeld en in de gaten te houden dat het loon (tijdig) wordt betaald.

Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Er ligt een wetsvoorstel om de Wet minimumloon (WML) te herzien. Het streven is dat deze wetswijzigingen ingaan per 1 juli 2017.

Wat wijzigt er?

 • Op dit moment geldt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder. Dit wordt stapsgewijs verlaagd. In de eerste stap naar 22 jaar en vervolgens, na twee jaar, naar 21 jaar. Dit betekent dat vanaf het jaar 2017 het “volwassen” minimumloon zal gelden voor werknemers vanaf 22 jaar.
 • Verder komt er een regeling voor betaling van het minimumloon over arbeid die de normale arbeidsduur te boven gaat. Stel: een werknemer werkt structureel 45 uur per week, maar hij krijgt het minimumloon van 40 uur per week betaald, dan verdient deze werknemer strikt genomen minder dan het minimumloon. De wetswijziging schrijft voor dat in die gevallen het bedrag aan minimumloon naar evenredigheid moet worden verhoogd.
  Let op: de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) kan hiervoor handhavend optreden en een boete opleggen bij overtreding.
 • Tot slot wordt de werking van de WML uitgebreid. De WML wordt van toepassing op personen die betaald werk verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit geldt alleen als deze personen fiscaal niet als ondernemer worden beschouwd.
  Als u met opdrachtnemers/ZZP’ers werkt, moet u deze wijziging dus goed in de gaten houden.

Maximum transitievergoeding

Per 1 januari 2017 is de maximum transitievergoeding verhoogd naar € 77.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijkse geïndexeerd.

Géén verrekening met minimumloon

In de wet wordt vastgelegd dat het minimumloon niet vatbaar is voor inhoudingen of verrekeningen, zoals bijvoorbeeld met maaltijdkosten of telefoonkosten. Ook voor het verrekenen van een boete die door de werknemer verschuldigd is, bijvoorbeeld voor te hard rijden, gelden vanaf 1 januari 2017 verdere beperkingen.
Uitbetaalde voorschotten op het loon zijn hiervan uitgezonderd en mogen wel worden verrekend, mits dat schriftelijk is overeengekomen.

Wijzigingen Arbowet

In 2017 zullen enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel Arbowet. De datum waarop deze wijzigingen worden ingevoerd, is nog onbekend.

Op dit moment zijn onder andere de volgende wijzigingen voorgesteld:

 • een verduidelijking dat de rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding van individuele werkgevers alleen adviserend is, zowel naar werkgever als naar werknemer toe. De werkgever mag de verzuimbegeleiding niet geheel aan de bedrijfsarts overlaten, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemer en wordt daarin enkel geadviseerd door de bedrijfsarts.
 • in het kader van preventie van verzuim komt er een wettelijk recht van werknemers om zelf de bedrijfsarts te consulteren.
 • minimumeisen voor het contract tussen de bedrijfsarts en de werkgever. Zo zal onderdeel van het contract moeten zijn de wijze waarop de bedrijfsarts in het bedrijf van de werkgever uitvoering kan geven aan zijn taken.
 • een uitbreiding van de rechten en verplichtingen van de bedrijfsarts, met o.a.:
  • de verplichting voor de werkgever om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen iedere werkplek te bezoeken;
  • de verplichting voor de bedrijfsarts om een verzoek van de werknemer tot een second opinion te honoreren; en
  • het recht van de bedrijfsarts om met de OR te overleggen.
 • een sterkere positie voor de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) om overtredingen van de Arbowet te sanctioneren.

Lagere loonverplichting voor DGA startup

Een fiscale ontwikkeling, niet het specialisme van Absolute Advocaten, maar zeker interessant. Het belastbaar loon van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve startup mag worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Nu is dit slechts mogelijk op verzoek, maar vanaf 2017 is deze lagere loonverplichting wettelijk geregeld.

Arbeidsongeschiktheid

Het wettelijk onderscheid tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden in de financiering van de WGA komt te vervallen. Hierdoor gaan werkgevers vanaf 1 januari 2017 één gecombineerde WGA-premie betalen. Ook hebben werkgevers de keuze om voor het gehele WGA-risico eigenrisicodrager te worden of zich publiek te verzekeren.

Digitaal procederen

Als u in 2017 te maken krijgt met een gerechtelijke procedure, dan bestaat de kans dat u(w advocaat) digitaal moet procederen. Hoewel de invoering van het digitaal procederen al verschillende malen is uitgesteld, wordt verwacht dat 2017 het jaar is waarin deze wijziging wel wordt ingevoerd. Dit zal onder andere betekenen dat processtukken langs elektronische weg worden ingediend, alle partijen toegang hebben tot een digitaal dossier en ook de uitspraak van de rechter digitaal ter beschikking wordt gesteld. Het ten uitvoer leggen van de uitspraak (bijv. executoriaal beslag) zal nog wel via een papieren vonnis plaatsvinden. 


Deel deze pagina:


Een afspraak maken