Dagvaarding

Oproep van de eiser

Dagvaarden is een officiële, schriftelijke oproep van de eiser aan de wederpartij (gedaagde) om te verschijnen voor een gerecht (bijvoorbeeld de rechtbank, kantonrechter, gerechtshof). 

Indien iemand de rechter wil inschakelen om deze te laten beslissen over een geschil, dient deze dat eerst aan de wederpartij te laten weten. Dit gebeurt doorgaans door middel van een dagvaarding. Deze wordt doorgaans opgesteld door de advocaat van de eiser. 

Opstellen van een dagvaarding

De dagvaarding is een processtuk en tevens het eerste processtuk in een civiele procedure. Een civiele procedure is een procedure tussen burgers en/of bedrijven onderling en niet tegen bijvoorbeeld de overheid.

Griffierecht bij dagvaarding

Let er op dat wanneer de dagvaarding wordt aangebracht, er kosten verschuldigd zijn, namelijk het griffierecht. Te late betaling van het griffierecht kan vergaande gevolgen hebben.

Absolute Advocaten heeft daarom een rekening courant met alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland, zodat voorkomen wordt dat het griffierecht te laat wordt betaald.

Wij kunnen u helpen met dagvaardingen

Absolute Advocaten kan voor u uiteraard een (kort geding) dagvaarding opstellen of een reactie op een dagvaarding uitbrengen als u bent gedagvaard. Wij dragen in beide gevallen zorg voor het verloop van de hele verdere procedure. Voor meer informatie over dagvaarden of onze mogelijkheden kunt u contact opnemen via het nummer 026-3259023.

Gratis whitepaper

In onze gratis whitepaper "Dagvaarden en de dagvaarding" vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Download nu de gratis whitepaper!

Inhoud van een dagvaarding

In de dagvaarding worden de relevante feiten en omstandigheden uiteengezet en de juridische grondslag van de vordering vermeld. De feiten en omstandigheden moeten de juridische grondslag van de vordering dragen. Indien er bijvoorbeeld vanwege een wanprestatie schadevergoeding wordt gevorderd, zal uit de feiten moeten blijken dat er sprake is van een wanprestatie en dat er schade is geleden.

Het is verder verplicht om in de dagvaarding een bewijsaanbod op te nemen en de bekende verweren van de wederpartij te melden en ook – indien van toepassing – te weerleggen.

Aan het einde van de dagvaarding wordt de vordering geformuleerd. Hierin geeft de eiser aan wat hij wil dat de rechter oordeelt.

Formele vereisten

De wet stelt tenslotte een aantal formele vereisten aan een dagvaarding. De advocaat die de dagvaarding opstelt en de deurwaarder die gaat dagvaarden, controleren of deze eisen zijn opgenomen. In het uiterste geval kan het niet voldoen aan deze vereisten leiden tot nietigheid van de dagvaarding.

Rol van de deurwaarder

Als de dagvaarding is opgesteld, kan de deurwaarden gaan dagvaarden. Dit betekent dat de deurwaarder de dagvaarding betekent aan de wederpartij (de gedaagde genoemd). Dit dient uiterlijk één week voor de eerste roldatum te gebeuren. De roldatum staat genoemd in de dagvaarding en het is de dag waarop de gedaagde zich (schriftelijk) bij de rechtbank moet hebben gemeld. In de dagvaarding staat of de gedaagde dit zelf mag doen of dat hij verplicht is een advocaat in te schakelen. De eiser mag de roldatum zelf uitkiezen. Na betekening moet de dagvaarding voor deze eerste roldatum door de eiser (of diens advocaat) aan de rechtbank zijn toegezonden. Dit heet aanbrengen. De procedure vangt hiermee aan.

Roladministratie

Het verdere verloop van de procedure wordt bijgehouden en voorgeschreven in de roladministratie. Een advocaat heeft hier toegang toe en weet precies welke handeling op welk moment moet zijn verricht.

Kort geding dagvaarding

In geval van een kort geding verloopt de procedure niet via de roladministratie en is de werkwijze iets anders. Voorafgaand aan betekening dient de dagvaarding in concept te worden toegezonden aan de rechtbank met het verzoek om een datum en tijdstip te bepalen voor inhoudelijke behandeling van de procedure. Als de rechtbank de datum heeft bepaald, moet dit worden opgenomen in de dagvaarding en kan de deurwaarder daarna dagvaarden. Op de genoemde datum dienen partijen dan in persoon en/of bij advocaat bij de rechtbank te verschijnen en wordt de zaak inhoudelijk behandeld.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken