Incasso van geldvordering

Elk bedrijf heeft er mee te maken: debiteuren die niet betalen. Absolute Advocaten kan voor u dit geld vorderen. Dit noemen we incasso of geld incasseren.

Klik hier voor meer informatie over onze incassomogelijkheden

Bij geld incasseren zijn twee stadia te onderscheiden: het buitengerechtelijke traject en het gerechtelijke traject. 

In het buitengerechtelijke traject wordt getracht het geld te incasseren zonder tussenkomst van een rechter. Het gerechtelijke traject houdt in dat de rechter wordt ingeschakeld.

In dit artikel gaat het om niet betwiste vorderingen. Dit betekent dat de schuldenaar niet in twijfel trekt dat hij het verschuldigde bedrag moet betalen, maar om een andere reden niet betaalt. Indien dit wel het geval is, wordt verwezen naar het artikel over betwiste vordering

Buitengerechtelijke traject

Aanmaning (kosten vermelden)

€   35,00

3 sommaties

Renteberekening

- Telefonisch contact klant

- Advies aan klant

- Aanzegging procedure

€ 250,00

Incl.

Incl.

Incl.

Incl.

 

Gerechtelijke traject

Verhaalsonderzoek

€ 350,00

Opstellen dagvaarding

€ 250,00

Betalingsregeling treffen

€ 150,00

Zitting in Arnhem of Nijmegen

(Excl. griffierechten/ deurwaarder)

€ 350,00

Beslagrekest + conservatoir beslag

* € 175,00

Faillissementsaanvraag + mond. behandeling

€ 500,00

Bedragen zijn exclusief BTW

* per uur

** Onze tarieven voor betwiste vorderingen vindt u hier.

Sommatiebrief versturen

Voordat u de incassering van uw openstaande facturen uit handen geeft aan een advocaat, kunt u zelf het nodige doen om betaling te verkrijgen. Vaak helpt een (vriendelijke) herinnering, aanmaning of een telefoontje naar de klant al. Blijkt de klant een wanbetaler dan kunt u zelf nog een laatste sommatie sturen waarbij u aankondigt dat de wanbetaler een laatste gelegenheid krijgt voordat u de vordering aan een advocaat overdraagt en dat de kosten die u daarvoor zult maken op de wanbetalers worden verhaald. 

Voorbeeldbrief laatste sommatie (bedrijf)

Veertiendagenbrief

Indien uw klant een consument is, raden wij u aan om zelf alvast de ‘veertiendagenbrief’ te sturen. Dit is een brief die de consument nog eenmaal de gelegenheid geeft om binnen 14 dagen nadat hij de brief heeft ontvangen, de factuur te betalen zonder dat hij incassokosten verschuldigd is. De incassokosten mogen pas na het versturen van deze brief op een consument worden verhaald. Let op:  u bent verplicht om in de brief het bedrag te vermelden dat u aan incassokosten zult vorderen indien de debiteur niet betaald! In ons artikel over buitengerechtelijke kosten vindt u meer informatie over de veertiendagenbrief en het berekenen van incassokosten.

Voorbeeldbrief veertiendagenbrief (consument)

Overigens kunt u ook zelf al de openstaande facturen verhogen met rente en kosten, mits voldaan aan de voorwaarden daarvoor. Die voorwaarden kunt u lezen in onze artikelen over rente en buitengerechtelijke kosten

Tip debiteurenbeheer

Veel incasso´s kunnen worden voorkomen door een goed debiteurenbeleid. Reserveer een vast aan uren per week of maand om uw openstaande facturen te bekijken en actie te ondernemen om betaling te verkrijgen.

Overige voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrief verrekenen van vordering

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Voorbeeldbrief retentierecht

Buitengerechtelijk traject

In het buitengerechtelijk traject wordt geprobeerd zonder gerechtelijke procedure het geld te incasseren. Dit traject begint met het versturen van een sommatiebrief. In deze brief wordt de debiteur nog één mogelijkheid geboden om de geldvordering te voldoen binnen een bepaalde termijn. In de sommatiebrief kan ook een betalingsregeling worden voorgesteld aan de debiteur.

In de sommatiebrief wordt ook aanspraak gemaakt op de wettelijke (handels)rente en de buitengerechtelijke kosten. Van belang is dat de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten pas verschuldigd zijn indien de debiteur in verzuim is. Hoe dit exact in zijn werk gaat is beschreven in het artikel over de buitengerechtelijke kosten. 

Voor de wettelijke handelsrente is geen verzuim vereist, maar andere voorwaarden. Ook zal in een eventuele gerechtelijke procedure een geldvordering worden afgewezen indien er geen sprake is van verzuim.

Verhaalsmogelijkheden

Als het buitengerechtelijke traject niet tot betaling heeft geleid, kan een rechtszaak worden gestart. Dat brengt uiteraard kosten met zich mee. Het is daarom aan te bevelen om voorafgaand aan het starten van een rechtszaak een verhaalsonderz​oek te doen. Dit houdt in dat zoveel mogelijk onderzocht wordt of de schuldenaar wel in staat is om de geldvordering te betalen. Als hij dat niet is, dan heeft het starten van een rechtszaak weinig zin, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat er onrechtmatig is gehandeld en er bijvoorbeeld sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid

Een verhaalsonderzoek kan ook leiden tot de beslissing om conservatoir beslag te leggen.

Gerechtelijk traject

Indien het buitengerechtelijke traject is doorlopen en de debiteur betaalt niet, dan kan een rechtzaak om geld te vorderen worden gestart. Dit heet het gerechtelijke traject. Er dient dan een procedure te worden gevoerd bij de rechtbank, dit kan ook een kort geding zijn. Deze procedure wordt aangevangen met een dagvaarding. De debiteur kan daarna reageren op de in de dagvaarding vermelde geldvordering. In de meeste gevallen zal daarna een zitting worden gehouden bij de rechtbank. Partijen kunnen dan hun standpunten toelichten en de rechter informatie verschaffen.

Uiteindelijk zal de rechter een vonnis wijzen. Indien aan voormelde voorwaarden betreffende het buitengerechtelijke traject is voldaan, zal de rechter bij toewijzing van de geldvordering de buitengerechtelijke kosten en rente hoogstwaarschijnlijk ook toewijzen. De schuldenaar zal daarnaast worden veroordeeld in een deel van de kosten die de schuldeiser heeft moeten maken voor het voeren van de procedure.

Benodigde stukken bij geldvordering

Om over te gaan tot geld incasseren, zijn de volgende stukken vereist:

  • (indien aanwezig) de overeenkomst op grond waarvan de debiteur betaling verschuldigd is;
  • de aan de debiteur verzonden facturen;
  • de eventueel toepasselijke algemene voorwaarden;
  • eventuele correspondentie met de debiteur, waaronder de verzonden aanmaningen etc.

Absolute Advocaten kan aan de hand van de voorgaande gegevens beoordelen welke stappen vereist zijn om tot geld vorderen over te gaan. Wij kunnen voor u zowel het buitengerechtelijke traject als het gerechtelijke traject om geld te incasseren uit handen nemen. Ook kan Absolute Advocaten een verhaalsonderzoek voor u verrichten.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht